Furesø

 

Seneste nyt

Tilladelse til sejlads med motorbåd.

Naturstyrelsen udsendte dette brev og årsmærker 2023 i slutningen af februar. Faktura udsendtes 20. marts med betalingsfrist 1.april.

Furesøen er på sit dybeste sted 37,7 m og er dermed Danmarks dybeste sø. Den er tillige den største sø i Mølleåsystemet. Dybdemæssigt er søen delt i to. Den østlige del hedder Store Kalv og har en gennemsnitlig dybde på 2,5 m, hvorimod resten af søen gennemsnitligt er 16,5 m. I den dybe del er søbunden meget kuperet med skrænter, der visse steder falder stejlt 20 m ned. På grund af stejle skrænter og store dybder er rørskoven på vest- og nordbredden relativ smal. På nordsiden af Store Kalv findes dog udstrakt rørskov, der er af stor betydning for fuglelivet omkring søen.

Fakta om Furesø
Areal: 932 ha
Middeldybde: 13,5 meter
Største dybde: 37,7 meter
Volumen: 127 mio. m3
Vandspejl: 20 m.o.h
Vandets opholdstid: 10 til 15 år

Sejlads på Furesø
Sejlads uden motor er tilladt for alle i bl.a. kano, kajak, ro- og sejljolle, windsurfer. Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.
Sejlads med motor kræver forudgående tilladelse. For alle fartøjer i Furesøen, både hjemmehørende og gæstebåde, gælder, at de ikke må behandles med biocidholdige bundmalinger . Reglerne er gældende for alle ferske vande.

 

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Furesø

Fiskeri
Lystfiskeriet er tilladt for alle, dog må der ikke landes ål eller fiskes med selvfangende redskaber (ruser). Fiskeri er dog betinget af, at der er indløst det obligatoriske fisketegn .

Badning
Der er gode bademuligheder ved Furesøen. Her findes tre friluftsbade, Frederiksdal Fribad (ved den sydlige del af søen), Furesøbad (ved den nordvestlige del af søen) og Kinabugten (ved den sydlige del af Store Kalv). De to førstnævnte steder er der anlagt sandstrand, og livreddere holder opsyn. Badning og snorkeldykning kan foregå overalt i søen.

Alger
På varme sommerdage kan opblomstringen af blågrønalger være voldsom. Algerne vil i disse perioder være i hele søen, men kan variere i mængder og flytte sig rundt i søen fra dag til dag. Hvis vandet er grønt eller uklart, eller hvis ikke man kan se sine fødder, når man står i vand til knæene, bør man ikke bade.
Se også: Alger i badevandet

Dykning
Flaskedykning kræver forudgående tilladelse, ansøgning foretages på Book i naturen

Generelle regler for Furesø - specielt for naboer til søen

  • Broer, havne, kystsikring etc. kan ikke etableres uden tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Træer, buske, rørskov etc. må ikke fjernes uden tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Udlægning af bøjer, forankringssten etc. må ikke finde sted uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

Eventuelle forespørgelser og ansøgninger rettes til:
Naturstyrelsen Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

tlf.: 72 54 30 00
e-mail:  Obfuscated Email

Er man i tvivl om hvor skellet til Furesøen går, hvilke arealer der evt. er omfattet af fredninger, fredsskov, beskyttelseslinier etc., se www.miljoeportal.dk .

Bekendtgørelser, retningslinjer og aftaler på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen (BEK nr 933 af 27/06/2016)

Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen

Ansøgningsskema motortilladelse

Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. Områderne er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.

Udpegede områder

Fuglebeskyttelseområder (F109) - Udpegningsgrundlag

Fuglebeskyttelseområder (F109) - Kort

Habitatområde (H123) - Udpegningsgrundlag

Habitatområde (H123) - Kort