Gærdselsskovene - Sydlangeland

På Sydlangeland findes historiske skove, spændende planter og smukke udsigter. Her er gode muligheder for at fiske og opleve trækkende rovfugle, især om efteråret. En typisk stævningsskov består af mange forskellige træer og buske, f.eks. hassel, ask, bævreasp, rødel, eg, elm, navr, tjørn, avnbøg og pil. Der kan desuden være enkelte birk og bøg i skoven. l stævningsskovene på Sydlangeland er der registreret 42 forskellige træer og buske.

Når træerne stævnes (fældes), vokser nye skud frem fra stødet. Gærdsel, dvs. grene og ris blev før i tiden brugt til fletning af risgærder omkring markerne. Træerne kan være flere hundrede år gamle, idet stødene har været stævnet adskillige gange og hver gang sat nye skud.
Træerne bliver ikke ret høje, fordi den regelmæssige stævning betyder, at træerne aldrig når fuld størrelse.
Stævningsdriften giver skoven variation. Der er åbne, nystævnede områder, områder med tæt opvækst og områder med større træer og buske. Det giver mange forskellige levesteder med skjul og føde for rådyr, hare, fugle, sommerfugle og mange andre dyr. l vandhullerne yngler bl.a. brune frøer.

I skoven er der afmærkede vandreruter samt en udstilling om naturen og kulturhistorien ved Dovns klint.

Læs mere