Gavnø – Vejlø – Dybsø Fjord

Kvæg græsser på strandengene ved Dybsø Fjord. Foto: Ole Malling

Dybsø Fjord gemmer sig bag to øer. Dybsø og Enø består mest af havaflejringer fra nedbrydning af kysten. Landskabet langs fjorden blev fredet i 1988 med øget mulighed for offentlig adgang. I 1997 blev der etableret et nyt, stort vildtreservat i fjordsystemet. Reservatet omfatter ud over restriktioner i jagten også begrænsninger for sejlads og færdsel for gående i fuglenes yngletid.

Fjorden har et rigt fugleliv med store forekomster af vandfugle som ænder, gæs, svaner og blishøns. De udgør en vigtig føde for rovfugle som havørn og vandrefalk. På de afgræssede strandenge yngler vadefugle som rødben, strandskade, klyde og vibe. Øer og halvøer huser ynglekolonier af terner og måger, der er sårbare over for forstyrrelser.

Plantelivet er meget varieret med over 700 forskellige arter. Årsagen er stor variation i fugtighed, jordbundsforhold og naturtyper. Ved Stejlebanke findes et artsrigt overdrev med hedelyng og om foråret nikkende kobjælde. Kostræde Banke ud mod fjorden har også et rigt blomsterflor.