Vandstanden i Gurre Sø

Stigbord til regulering af vandstanden. Foto: Ole Andersen Gurre Søs vandspejl har været reguleret adskillige gange. Området ved Gurre Slotsruin i søens syd­østlige opland var således tidligere helt omgivet af vand. Slottets centrale tårn blev opført i midten af 1100-tallet og omkring 200 år senere lod Valdemar Atterdag opføre en mur med 4 hjørnetårne. På dette tidspunkt lå slottet stadig på en ø. Da der blev behov for mere byggeri hurtigt derefter, sænkede man vandstan­den i søen med ca. 1 meter, hvorved den sydlige del blev afsnøret (”Lille Gurre Sø”). Yderligere vand­standssænkninger har blandt andet bety­det, at de to øer Storø og Lilleø i nordenden i dag er vokset sammen til én ø (efter Th. Høy og J. Dahl, 1996: Sø­erne i Frederiksborg Amt).

Uddrag af Notat fra Dansk Vandløbsrådgivning:

Udløbsbygværk ved Gurre Søs afløb

Opmåling

Helsingør Kommunes er ved at revidere sine vandløbsregulativer og Dansk Vandløbsrådgivning har i den forbindelse opmålt Gurre Å fra Gurre Sø til udløb i Esrum Å.

Ifølge gældende regulativ skal der være to flodemål i udløbsbygværket fra Gurre Sø. Dels et sommerflodemål i kote 26,37 m DNN, dels et vinterflodemål i kote 26,68 m DNN. Disse flodemål er fastsat ved kendelser afsagt af landvæsensretterne gennem tiderne.

Det fremgår af opmålingen, at udløbsbygværk fra Gurre Sø i st. 0 m har en øvre tærskel målt til 26,61 m DNN. Den nedre tærskel i sluget er målt til 26,22 m DNN og slugets bredde er 80 cm. Udløbsbygværket er en jernspuns, der løber parallel med en gangsti og hen over den såkaldte afløbs å.

På opmålingsdagen (30. november 2007) var der et vandspejl i Gurre Sø på 26,39 m DNN, svarende til en vanddybde på 17 cm i udløbsbygværkets slug.

I station 47 m er der et ødelagt og omskyllet styrt, hvor tærsklen ligger i 26,30 m DNN. Vandspejlet var sammenfaldende med tærsklen, idet afløbs åvandet løb uden om styrtet.

Tidligere kendelser afsagt af landvæsensretterne

Litteratursøgninger peger på, at der så tidligt som i 1851 har været afholdt en landvæsenskommissionsforretning vedrørende regulering af Gurre Å.

Landvæsenskommissionen for Frederiksborg Amt har den 1. september 1877 fastsat vinterflodemål til 85 fod og sommerflodemål til 6 tommer herunder, svarende til henholdsvis 26,68 m DNN og 26,52 m DNN.

Styringen af vandspejlet skulle ske ved etablering af en overfaldssluse. Vedligeholdelsen og driften af overfaldsslusen blev dengang pålagt Havreholm Fabrik, idet opstemningen skete med henblik på driften af møllerne på Havreholm Fabrik. Havreholm Fabrik indstillede dog driften helt tilbage i 1892.

Den 30. juni 1932 godkendte Landbrugsministeriet en overenskomst, hvorefter sommerflodemålet blev sænket yderligere til 85 fod minus 12 tommer, d.v.s. sommerflodemål er 26,37 m DNN.

Efterfølgende blev der etableret et nyt stemmeværk, men p.g.a. for svag fundering fik det reelt ingen betydning. Dybest set var det betonslusen fra 1911, der styrede vandspejlet i Gurre Sø. Dette bygværk blev dog senere midlertidig sat ud af drift p.g.a. skråningsbrud og nedbrydning af stemmeværket.

Skovvæsenet (nu Statsskovdistriktet) udarbejdede efterfølgende et projekt til ny overfaldssluse, der skulle placeres ca. 50 m øst for betonslusen fra 1911 eller ca. 30 m øst for det mislykkede stemmeværk fra 1948.

Dette udløbsbygværk, der blev godkendt af landvæsensnævnet den 18. juni 1982 og stadfæstet af landvæsenskommissionen den 31. januar 1984, skulle således regulere vandstanden i Gurre Sø den dag i dag. Men bygværket synes aldrig etableret. Hvorfor vides ikke – kilderne om det videre arbejde med etablering af et funktionelt udløbsbygværk til styring af vandspejlet i Gurre Sø dør ud efter 1984.

Vandet løber udenom stigbord og spuns. Foto: Ole Andersen