Pamhule Skov og Hindemade

Haderslev Tunneldal


Parti fra Pamhule Skov (Foto: Wilhelm Fabricius).

Pamhule Skov på ca. 355 ha er den største skov af et sammenhængende statsskovareal på ca. 750 ha. Navnet refererer til "skoven ved kløften (hulen) i de kuperede (pamp) bakker". Skoven var oprindeligt en løvskov. Jorden giver gode vækstbetingelser, og skoven domineres også i dag af løv. Omkring halvdelen af skoven er bevokset med bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask og forskellige nåletræer.


Grågæs (Foto: Wilhelm Fabricius). Vandstær

Flora og fauna

Skoven er en god lokalitet for fugle, og Pamhule Skov er udlagt som et EF fugle- beskyttelsesområde for skovfugle for at beskytte levestederne for bl.a. hvepsevåge, isfugle, bjergvipstjert, vandstær, grønspætte, flagspætte og sortspætte.
Du kan også finde både ravn, fiskehejre, duehøg, musvåge, spurgehøg og rød glente. I skoven lever desuden ræv, grævling egern og hare samt en stor bestand af rådyr. I skoven findes en rig planteflora, der bl.a. omfatter flere arter af star, incl. den sjældne kæmpestar. Desuden findes uldhåret og nyrebladet ranunkel, skovhundegræs, elfenbens- og skovpadderokke samt skovsvingel.


Hindemade (Foto: Wilhelm Fabricius).

Hindemade

Hindemade har været et moseområde gennemstrømmet af små vandløb og af
Tørning Å. I 1934 blev afvandingen øget ved hjælp af grøfter og en pumpestation.
Desuden blev Tørning Å reguleret og Tørning kanal bygget i områdets
nordside. Området blev siden brugt til landbrug.
I starten af 90’erne blev der gennemført naturgenopretning i Hindemade. Arealerne blev opkøbt af staten, og afvandingen blev stoppet. Tørning Å fik sit naturlige løb tilbage, og der blev etableret et nyt vådområde. Ca. 45 af Hindemades 65 ha er blevet oversvømmet, og der er etableret 5 øer, hvor områdets mange fugle kan være i fred for publikum. Udover at berige området med et øget dyreliv, fungerer vådområdet også som en form for rensningsanlæg, da det tilbageholder en del af de nærings-stoffer, der ellers ville belaste Haderslev Dam. Der er sejlforbud på søen, men til gengæld er Tørning Kanal bevaret, og på den kan der sejles i kano til Christiansdal og kanopladsen der.


Udsigt over søen Ahornskoven i Sandkule

Motionsruter

Der er flere afmærkede vandre-, fitness- og løberuter i området. Desuden er der i 2013 oprettet en mtb-rute - se under link og udgivelser.


Lejrpladsen v. Bergs Plads Lejrpladsen ved Christiansdal

Overnatning

Ved Haderslev Sønderskov ligger Bergs Plads som er en lejrplads med shelters. Syd for Christiansdal er der både lejrplads og en primitiv overnatningsplads. lejrpladserne er til større grupper og skal bookes over Naturstyrelsens webbbooking www.booking.naturstyrelsen.dk . På pladserne er der bålsted med grill samt adgang til et nærliggende toilet.

Link

Udgivelser

Telefonguiden