Dyr og planter ved Halkær Mølle

Naturtyper - hede og overdrev

Bakkerne bag Halkær Mølle foto Peter A. Larsen

Naturstyrelsens ejendom Halkær Mølle er på 34 ha og rummer næsten alle himmerlandske naturtyper. Mod vest grænser ejendommen mod den regulerede Halkær Å, omgivet af eng og mose og den genoprettede Halkær Sø. Omkring mølledammen og møllebækken ligger artsrige kær med gøgeurter og engblommer. Se hvor du træder, gøgeurterne vælter frem selv midt på stien.

Ejendommens højere dele øst for cykelstien deles af en sidedal til ådalen, hvor vandet til mølledammen vælder frem fra undergrunden. Omkring bækken og møllens første mølledam findes rørskov og mose.

Kornet Stenbræk, foto Peter A. Larsen

Hvor bakkerne græsses eller nyligt har været græsset, findes naturtyperne hede og overdrev. Begge er lysåbne plantesamfund på næringsfattig jordbund.  Overdrevet er domineret af græsser og andre urter, heden overvejende af dværgbuske som hedelyng, revling, tyttebær m.fl. Meget smukke og artsrige overdrev findes på de tørreste dele af slugten, hvor tidligere dyrkede marker forlængst er indtaget af naturen. Her findes i foråret et sandt tæppe af især den hvide kornet stenbræk og den lyserøde engelsk græs.

Hedepartierne findes øverst på de mest udvaskede og eksponerede steder i bakkerne. Her fra toppen er en af de mest betagende udsigter over ådalen, Halkær Sø og Halkær Bredning.

Dele af ejendommmen er ved at udvikle sig mod krat og skov. Enebærrene er imponerende store og træarter som eg, hyld, tjørn og bævreasp sniger sig ind på heden og overdrevet.

Kulturhistorie

Landskabet er i udtalt grad et kulturlandskab, præget af menneskets virke i fortid og nutid. Her findes flere gravhøje fra bronzealderen, højt knejsende signaler om magt og respekt for de døde. Fra nyere tid præges det af møllen med de to mølledamme, møllebækkens vekslende løb og hulvejene gennem bakkerne, hvor bønderne fra oplandet kørte korn til møllen. En køn, nedlagt transformerstation af "Bindesbøl-typen" og den nedlagte bane fortæller om den nære fortid på stedet.