Halkær Mølle - landskab og beliggenhed

Halkær Mølle og Halkær Sø. Foto Peter A. Larsen okt. 2008

Halkær Mølle ligger i Halkær Ådal, der strækker sig over 20 km fra Limfjorden ved Sebbersund i nord til Aars i syd. Møllen ligger i ådalens nordlige del, nær Halkær Bredding og i nær tilknytning til Halkær Hovedgård og landsbyen Halkær.

Ådalen er antagelig udformet allerede før istiden i det tertiære landskab, og den fremrykkende is har været med til at uddybe dalen, der også bærer præg af smeltevandets påvirkning ved istidens afslutning.

Dalen har været smallere og meget dybere end i dag, men i stenalderen trængte havet nordfra ind i dalen. Bølgeslagene sled i siderne og skabte en række klinter ind mod de tilgrænsende moræneområder. Ådalen blev altså bredere, men samtidigt fyldtes bunden op af det nedbrudte materiale fra siderne.

Boringer viser, at der over den oprindelige dalbund fra istiden op igennem tiderne er afsat over 45 meter fjordaflejringer. Landhævning har senere trængt havet (fjorden) nord på igen, men stenalderens kyst tegner sig endnu tydeligt i dalsiderne.

Halkær Sø

Ådalen ud for Halkær Mølle har tidligere været intensivt drevne landbrugsarealer, beskyttet bag diger og afvandet af pumper. Arealerne har sat sig betydeligt igennem tiden, og det skabte grundlaget for skabelsen af den 100 ha store Halkær Sø, der blev indviet 11. juni 2006. Søen blev anlagt af Nordjyllands Amt med støtte fra Vandmiljøplan II. Søen er privatejet, og badning, sejlads og fiskeri må kun ske efter aftale med lodsejerne.