Kasmose Skov og Røjle Klint

Urørt skov i Kasmose

Naturstyrelsen ejer to arealer ved kysten øst for Strib: Den åbne Røjle Klint og den dramatiske Kasmose Skov. Begge steder er der god udsigt fra de stejle klinter. Røjle Klint har en geologi, hvor meget gamle jordlag kan ses. Undergrunden fra Røjle Klint til Kasmose Skov består af plastisk ler, der bliver blødt som smør, når det i regnfulde perioder har suget vand. Store partier af klinten glider så i havet. Den usikre grund giver et dramatisk landskab, som i Kasmose Skov opleves særlig kraftigt med træer, der hælder i usædvanlige vinkler.

På Røjle Klint findes naturtypen kalkoverdrev - overdrev kaldes også græsland - og kalkoverdrev er levested for mange forskellige planter fx hjertegræs, djævelsbid, vild hør, knold-ranunkel og lav tidsel. Det rige planteliv skaber levesteder for mange forskellige smådyr. 

Andre dele af Røjle Klint har et planteliv, som er mere kulturpræget og mere fattigt på arter. Med tiden er det planen, at græslandets rige planteliv skal brede sig til de kulturprægede dele af Røjle Klint. Udviklingen sikres ved afgræsning.

Kasmose Skov er en frodig løvskov, som ligger på den nordvendt skrænt ned mod Lillebælt. Skoven er præget af kildevæld og udskridninger pgr. plastisk ler, som betyder at store træer af og til skrider i havet. Floraen i Kasmose  Skov er meget artsrig med bl.a. orkidéer, elfenbens-padderok og aks-rapunsel. Skoven henligger som urørt skov - officielt siden 1993, men i praksis meget længere tilbage, da skovdrift er vanskellig på de stejle, lerede skrænter. De sidste egentlige skovarbejde skete i 1981, og i perioden 1981 - 1993 blev enkelte stormfældede træer solgt som sankebrænde.

En længere rundtur fås, hvis man går fra Røjle Klint langs kysten til Kasmose Skov og så følger vejene tilbage til Røjle Klint. Vær dog opmærksom på, at der kan være udskridninger, der ikke kan passeres ved stranden. 

Vandretursfolder om Røjle Klint & Kasmose Skov (NB. I folderen er vist en primitive overnatningsplads. Den er nedlagt.)

Det skraverede område omgivet med rød linje ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Kasmose Skov og Røjle Klint

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.

Naturpleje med Natura 2000-midler

Naturstyrelsen har i 2014 gennemført en rydnings- og hegningsopgave på Røjle Klint med henblik på at forbedre græsningsmulighederne på klinten og forhindre tilgroning af kalkoverdrevet her. Naturstyrelsen har fået tilskud under tilskudsordningen for Natura2000 projekter til denne opgave. Natura2000 tilskudsordningen er finansieret af EU, og Fødevareministeriets landdistriktsprogram. 

Læs mere om Natura 2000