Lambjerg Indtægt og Trillen

Lambjerg Indtægt har et areal på 98 hektar hvoraf de 69 er skov. Skoven er en frodig bøgeskov, der ligger umiddelbart vest for byen Høruphav ca 7 km øst for Sønderborg.  Skoven er delt i en nordlig og sydlig del af hovedvejen Sdr. Landevej. Trillen har tidligere været udnyttet til græsning (indtil for ca. 40 år siden), men er nu et yndet udflugtsmål for publikum, der går langs stranden og iagtager fuglelivet. Dele af Lambjerg Indtægt er indrettet til hundeskov.


Lejrpladsen med shelters                                    Primitive overnatningsplads

Ophold i naturen

Smukt placeret på en terrasse i skoven tæt på naturområdet Trillen under flotte gamle bøge ligger shelterpladsen med plads til 15 personer. Pladsen er en lejrplads, og er i en gruppe over 6 personer skal den bookes via Naturstyrelsens webbooking.
Ved vandet ligger en primitiv overnatningsplads med bålsted, borde og bænke. Der kan sejles til pladsen, og  der er markeret med rødt skilt i strandkanten med teksten "Overnatning".

Der er fri teltning i den nordlige del af skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden.

Udpegninger

Den sydlige del af Sønderskoven er udlagt som B-skov. B-skov står for Beskyttet skov, og i en beskyttet skov er det ikke tilladt at afholde organiserede løb og øvelser. Skoven er udlagt som B-skov, for at skåne dyrelivet og give fred og ro til almindelige skovgæster.

Kulturhistorie

Spredt i skoven, og især langs vejen mellem Sønderborg og Høruphav, findes en del fortidsminder. I skoven er registreret 20 gravhøje, 6 tuegrave og 3 skålsten. Bopladsaflejringer fra yngre stenalder er fundet ved Lille Trille og Store Trille. Der findes også en enkelt dansk krigergrav (også et fortidsminde) fra 1864. Her ligger den sidste faldne soldat (dragon) fra kampen ved Preussernes overgang til Als d. 29/6 1864. Graven findes lige øst for skovløberstedet, tæt op mod Sdr. Landevej.

Trillen

Trillen er et dejligt naturområde lige øst for byen Høruphav og syd for statsskoven Lambjerg Indtægt. Trillen består af en lang sandtange med flere små "øer", som omkranser den fuglerige sø Vælddam. På den største af øerne Store Trille er der en næsten urskovsagtig bevoksning og et fugletårn med fin udsigt over Vælddam.
Trillen er udlagt til EF-fuglebeskyttelsesområde og adminstrativt fredet som vildtreservat. Hovedformålene med området er, at der sikres den nødvendige fred for de mange fugle i Vælddam, men også, at sandtangen fortsat er tilgængelig for publikum.

 
Strandloppeurt.

Planter

Trillen rummer flere hundrede forskellige plantearter på grund af sine mange naturtyper lige fra fersk- til saltpåvirkede enge og sumpe over strand til skov.
Mest bemærkelsesværdigt er nok den smukke og temmelig sjældne kurvblomst strandloppeurt der vokser i fine bestande på Trillen. En af bevoksningerne ligger nordøst for Vælddam og den er på flere hundrede kvadratmeter. Det er sikkert en af Danmarks største bestande. Strandloppeurt er i øvrigt speciel ved at vokse nær kysterne i landets sydlige dele lige fra Flensborg Fjord til Møn. Den findes stort set ikke i resten af Danmark.
Det er også værd at bemærke de flere tusinde eksemplarer af en af Danmarks største vilde stauder med gule blomster som hedder kærsvinemælk. Kik efter dem i sumpen langs strandvolden ud til Store Trille.
I øvrigt vokser der vild gulerod i mængde, gul snerre, skovløg, engelskgræs, kvan og i Vælddam den specielle hestehale som man med kikkert kan se fra fugletårnet på Store Trille


I bogen: "oversigt over botaniske lokaliteter" / Sønderjyllands Amt, 1983 er følgende planter registreret på Trillen:
Syltstar, toradet star, fjernakset star, alm star, lysesiv, knopsiv, blågrå siv, glanskapslet siv, harrild, blågrøn kogleaks, skovkogleaks, strandkogleaks, strandsvingel, vandmynte, kærpadderok, vandpileurt, gåsepotentil, strandtrehage, tagrør, tiggerranunkel, spydbladet mælde, svinemælde, hestehale, strandvejbred, rød gåsefod, kærtidsel, rørgræs, engforglemmigej, angelik, smalbladet mærke, trævlekrone, alm knopurt, nyserøllike, gul iris, gærdesnerle og kærsvinemælk. På strandvolden mellem Vælddam og Høruphav vokser gærdekørvel som er sjælden i det sydlige Jylland.

Dyr

Det er først og fremmest fuglene som er værd at kikke efter på Trillen. Faktisk er Trillen udlagt til EF-fuglebeskyttelsesområde, så der skal tages særlige hensyn til fuglene i området. Tag f.eks. en tur op i fugletårnet på Store Trille. Der er en fin udsigt over Vælddam.

Kulturhistorie

På Store og Lille Trille er der fundet stenalderbopladser, fra dengang de var øer.

Udgivelser

Dokumenter og artikler