Lodbjerg Fyr og Kystklint

Lodbjerg Fyr. Foto: Ib Nord Nielsen

Det fredede Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af granitblokke fra Bohus i Sverige. Der er adgang til fyrtårnet mod en beskeden betaling. Herfra kan man overskue landskabet, som domineres af hav, klitter, klithede, søer og plantage. Mod syd ses Agger Tange med den lange række af høfder, som blev bygget i perioden fra 1900 til 1920 for at beskytte tangen mod havets gennembrydning. I det frodige landbrugsland øst for Ørum Sø knejser Vestervig Kirke.

Lodbjerg Fyr er åbent for besøgende hver dag fra kl. 7-21.

Lodbjerg Kystklint
Følger man stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, finder man en særpræget kystklint, "Sorte næse", som er op til 10 meter høj og består af moræneler, som er overlejret af flyvesand. Mellem ler og sand findes  tørvelag, "martørv", som stammer fra overføgne moser. I bunden af klinten ses en opskudt flage af det mørke glimmerler, som er en havaflejring og derfor indeholder en mængde fossiler, som små snegle, muslinger og søpindsvin. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af klinten. Det vidner - ligesom gravhøjene lige inden for havklitten - om det folk, der levede her i sten- og bronzealderen.

Der er gennem årene sket en voldsom kystnedbrydning på egnen, og man ved at kystlinien visse steder er rykket mellem 1 og 2 km ind i landet.