Nakskov Fjord

 


Nakskov Fjord på Vestlolland er et lavvandet fjordområde. Vanddybden er i store dele af fjorden kun 1-2 m. Fjordens store lavvandede partier brydes af dybe sejlrender, hvor hovedparten af erhvervs- og fritidssejladsen foregår. I fjorden som afskærmes mod langelandsbæltet af den 6 km lange landtange, Albuen findes 10 større og mindre øer og holme. De største er øerne Enehøje, Vejlø og Slotø. Tre øer samt Albuen, der i kraft af sin topografi har karakter af en ø, er beboede.

Den vestligste ø, Enehøje er den største (93 ha) og landskabeligt mest varierede af øerne i fjorden. Naturstyrelsen har købt øen og igangsat et naturgenopretningsprojekt hvis  mål er, at bevare og genskabe overdrevsarealerne på øen. Ser man bort fra Albuen og øerne er Nakskov Fjord hovedsageligt omgivet af dyrkede marker, der er beskyttet af diger.

Den bedste måde at opleve fjorden på er med båd - og en sejltur med fjordens postbåd er en tur værd!

Naturen

Nakskov Fjord er udlagt som vildtreservat, hvilket indebærer, at jagt er forbudt i den centrale del af Nakskov Fjord. Fjordens ynglefugle er koncentreret på øer og holme samt på Albuen. Knopsvanen er den mest markante ynglefugl i fjorden. På holmene i fjorden yngler mere end 200 par. Edderfugl yngler også med mange par på flere holme. På Rommerholm findes en skarvkoloni med knap 400 par. Albuen er en god ynglelokalitet for hættemåge, splitterne, havterne og enkelte dværgterner, der alle yngler i kolonier. De rastende vandfugle findes i store dele af fjorden. I dag ses de største koncentrationer af fugle i Bogø Vig og i det gamle reservat i Nakskov Indrefjord. Af rastende fugle ses edderfugl, knopsvane, mange andearter, grågås, knortegås og almindelig ryle i store antal.
I Nakskov Fjord kan man opleve havørnen.

Læs mere

Geologi

Fjordlandskabet er opstået som følge af havstigningen efter istidens ophør. Herved er istidens morænelandskab druknet, så kun de højeste partier træder frem i dag.  Ved en stormflod i 1872 blev store dele af Sydlolland oversvømmet. I en kort periode stod Nakskov og Rødby Fjorde i forbindelse med hinanden. Efter katastrofen indledtes et omfattende digebyggeri. Digerne bevirkede, at strømforholdene langs sydkysten ændredes. Havet  transporterede sand til Albuen i vest og Hyllekrog i øst. Albuen består i dag af et virvar af strandsøer og strandenge ind mod fjorden.

Inspiration til andre aktiviteter i området