Året rundt ved Nakskov Fjord

Forår

Klyden ankommer fra vinterkvartererne i Sydeuropa og Afrika, nogle år allerede i marts. Den yngler i kolonier ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med lav vegetation.

Klyden har et specielt, buet næb, som indvendigt er besat med lameller. Den fanger bunddyr som børsteorm, krebsdyr og bløddyr i mudderet ved at føre næbbet fra side til side. I Nakskov Fjord yngler den på Vejlø.

På strandenge ved Albuen kan man opleve strandhjejlen, og edderfuglen kommer forbi på sit forårstræk. Strandtudsen kan høres ved bækkene på Albuen og på nordspidsen af Enehøje. Den lille, grønne løvfrø kvækker ved Tårs, Lindelse og Ydø.

I maj farves Albuen lyserød af blomstrende engelskgræs. Håret høgeurt blomstrer i gult på Enehøje og Albuen. 

 

Sommer

Havternen kan ses ved kysterne, hvor den leder efter fisk i vandoverfladen. Når den har fået øje på et bytte, står den et øjeblik stille i luften, inden den styrtdykker. Havternen rejser meget langt mellem sine sommer- og vinterkvarterer – den overvintrer omkring Antarktis. Fuglen yngler i kolonier på småøer og holme i fjorden.

På Enehøje blomstrer rejnfan, og de gule, knaplignende blomster tiltrækker sommerfuglen lille ildfugl. Strandasters og tætblomstret hindebæger blomstrer i blåt på strandengene.

På tørrede og sandede jorde på Albuen kan man møde gul snerre, også kaldet jomfru Marias sengehalm. I juni blomstrer alm. kongepen på Enehøje. 

Efterår

Den sorte troldand raster i søer, fjorde og havne. Den lever af snegle, muslinger og orm og kan også tage frø fra vandplanter. Ænderne raster om dagen og søger føde om natten. I oktober kommer sangsvanen med det gule næb for at overvintre. Også sædgæssene tilbringer vinterhalvåret her og henter føde på de høstede roemarker. Øen Smedeholm i Bogøbugten farves rød af kveller, også kaldet salturt. 

Vinter

Tusindvis af knopsvaner overvintrer på det lave vand. Nogle af dem er her hele året, mens andre er kommet fra bl.a. Polen, Sverige og det østlige Tyskland for at overvintre i Danmark. I februar begynder de at flyve til ynglestederne.

Store flokke af toppet skallesluger kan ses ved kysterne. Hvis februar er mild, kommer de første fiskehejrer til kolonien i Vejløskoven allerede i februar. Den store, farvestrålende gravand med det røde næb leder efter føde på strandenge og marker.