Dyr og planter i Rø Plantage

Dyr

Rø plantage har en stor råvildtbestand, og langs udkanterne kan man støde på harer og fasaner. Der er også chance for at møde dådyr, og ved rødgranerne nær dæmningen i den nordlige ende af Borgedalssøen, kan man være heldig at se et egern.

De bornholmske egern er mørkebrune og lidt mindre end de almindelige danske røde egern. Det skyldes, at de bornholmske dyr tilhører den skandinaviske underart, mens de røde egern tilhører den mellemeuropæiske. De bornholmske egern nedstammer alle fra fire svenske dyr, der i 1886 blev udsat af en jægermester, der boede på Lehnsgård ikke langt fra Rø plantage.

I den nordlige del af Søndre Borgedal er der registreret fem arter sjældne flagermus: Brandts flagermus, skægflagermus, vandflagermus, frynseflagermus og brunflagermus.

 

Fugle

Fuglelivet byder på alle de almindelige skovfugle som for eksempel bogfinker, skovspurve og skovskader. Men her yngler også lille korsnæb, traner, ravne, spurve- og duehøg, og som noget helt særligt: Den sjældne perleugle.

Ravn

Insekter og smådyr

Af sommerfugle ses blandt andet kejserkåbe og admiral, samt de mere sjældne skov-, mark- og engperlemorsommerfugle, og hvis man er meget heldig, svalehale. Langs søen ligger mange store myretuer med røde skovmyrer.

På grund af de mange rådyr i plantagen, er der også mange skovflåter. Skovflåten er en mide, der suger blod af både rådyr og mennesker, og man skal være opmærksom på, at den kan overføre alvorlige sygdomme.

Læs mere om skovflåten her

 

Fisk

I søen lever blandt andet gedder, skaller og bækørred.

Planteliv

Træerne

Traer

Rø Plantage blev anlagt i årene 1866-1875 på en del af den bornholmske højlyng. Dengang blev der plantet skovfyr, birk og lærk, som trives godt på den lidt magre jord. Nogle af skovfyrene står der endnu, lige som der også stadig er små hedearealer fra højlyngens tid.

Plantagen har flere gange været ramt hårdt af storme, og stormfaldsarealerne er stort set blevet plantet til med rødgran. Efterhånden som rødgranen bliver fældet, vil der blive plantet andre træarter som eg, lærk og douglasgran, som på langt sigt kan forynge sig selv, sådan at plantagen vil blive mere naturnær.

I skovbund og vådområder

I skovbunden finder man blandt andet temmelig mange skovhullæber og hist og her tyndakset gøgeurt – begge er orkidéarter. Du kan også finde femradet ulvefod og nogle steder en hel del rensdyrlav. På klipperne vokser der også mange andre forskellige arter af lav.
I vådområderne finder man gul åkande og vandmynte og her og der også den sjældne liden åkande. I rørsumpen ved søbredden ses både den almindelige bredbladet dunhammer og den mere sjældne smalbladet dunhammer.

Svampekurv

Rø plantage er også et godt svampested, hvor man blandt meget andet kan finde både kantarel og Karl Johan.