Ridning i Rold Skov

En god måde at opleve naturen på er fra hesteryg. Størrelsen på Rold Skov gør skoven til et attraktivt sted for hesteinteresserede.

Der er fri ridning overalt i den nordlige del af statsskoven Rold Skov undtagen på gravhøje og andre fortidsminder. I denne del af skoven gælder kun de almindelige regler (se nedenfor). I skovens sydlige del, syd for en linie ca. fra Skovridergården Mosskovgård i øst til skovløberstedet Mørkehus i vest (1,5 km syd for Rold Storkro) er ridning imidlertid kun tilladt ad de afmærkede spor (afmærket med gul hestesko). I denne del af skoven ønskes ridningen af hensyn til faunaen (bl.a. kronvildtet) begrænset til et system af afmærkede rideruter.

Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund har lavet hjemmesider og foldere med kort over ridemulighederne i Rold Skov:

Uddrag af Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Her hedder det bl.a. om ridning i offentligt ejede skove :
§11 Ridning er kun tilladt

1) på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje over 2,5 m
2) på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt og
3) i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8 stk. 2 *), samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser og på gravhøje og andre fortidsminder.
Stk.2 Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning.
Stk.3 Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.

§12 Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst mulig hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.

§13 Privat lystkørsel med hestevogn er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte vej og grusveje.
Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

Stk.2 Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekørtøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.

§14 Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.
Stk.2 Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.

§15 Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk.1 må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

*) § 8 s tk. 2. Det er dog ikke tilladt at færdes og opholde sig i
1) indhegnede bevoksninger og klitter,
2) rørbevoksninger og
3) planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser

Send en eller kontakt Naturstyrelsen – Aalborg for at få tilsendt et kort over ridestierne. Kortene kan også downloades (se links ovenfor).