Nordby Bakker og Stavns Fjord

Fristed for mennesker og fugle


Området omfatter den nordlige og østlige del af Samsø og Stavns Fjord og det tilstødende havområde. Den nordlige del, nordøen, er et varieret og kuperet bakkelandskab, som ved Mårup går over i et fladt plantage- og hedelandskab.

Stavns Fjord er et enestående fjordlandskab med småøer og uberørte kyststrækninger. Mod øst afgrænses fjorden af Besser Rev og mod vest af en smal landtange, der forbinder nord- og sydøen.

Samsoe

Nordsamsø besøges om sommeren af mange turister, som bliver tiltrukket af øens tørre, solrige klima og af de mange muligheder for at opleve naturen og bade, fiske og sejle.

Naturen

Nordøen er overvejende landbrugsland med de græsklædte Nordby Bakker. Nåletræsbeplantninger har dog vundet indpas på de dårlige jorder. Det flade terræn syd for Mårup er delvis tilplantet med fyrretræer - her findes desuden rester af hede og overdrev. De tørre og solrige klima på Samsø betyder, at der er steppeagtige tørbundsplanter på klinter, strandvolde, udyrkede øer og græsklædte bakker.

I Stavns Fjord raster og yngler hvert år store bestande af vade-, ande- og mågefugle, og her findes blandt andet landets næststørste bestand af ederfugle.

Masser af fiske yngles, og de mange ubeboede øer gør Stavns Fjord til et attraktivt sted for Kattegats bestand af spættet sæl.

skarv

ederfugl

sæl

marsvin

 

Strande

Danmark har det hele på sin mere end 7.300 km lange kystline. Find badestrande og meget mere på www.udinaturen.dk

Geologi

Området er et morænelandskab fra sidste istid, der i stenalderen blev delvis overskyllet af havet. De højeste partier på Samsø fremstod som to selvstændige øer med en række småøer imellem sig. Ved landhævning og havets aflejring af materiale blev de to øer senere forbundet.

Nordøens bakkeland - Nordby Bakker - strækker sig helt ud til kysten. De afrundede bakker gennemskæres af dybe slugter dannet ved vanderosion. Området nord for Stavns Fjord - Nordby Hede - er opbygget af strandvolde, som senere er blevet delvis dækket af flyvesand.

Læs mere: