Skovbjerg Bakkeø

Skovbjerg Bakkeø er i dag et af vore mest uforstyrrede og ekstensivt udnyttede landskaber. Terrænet er roligt og udglattet med plantager, lette agerjorde opdelt af heder med enebevoksninger og klitter. Der er stor afstand mellem de få landsbyer i området og gårdene ligger spredt.

Skovbjerg Bakkeø. Fotograf Ole Malling

Naturen

Området er præget af store plantager, vekslende med større eller mindre hedestrækninger. Her levede urfugl indtil midt i 1980’erne. De relativt rene vandløb har et artsrig dyreliv og et bredt spektrum af planter. Ådalene i den centrale del af området er ofte – efter ophørt afgræsning og høslåning – præget af tilgroning med pil og høj vegetation.

Om urfuglen

Om fugle

Om planter

Geologi

Skovbjerg Bakkeø er et højtliggende morænelandskab fra næstsidste istid, hvor området lå i den isfrie del af Jylland. Bakkeøen, der består af sandet moræne, har således ikke været isdækket i 130.000 år. Mange steder er landskabet præget af kraftig sandflugt – ikke mindst fra slutningen af sidste istid. Herved blev indlandsklitter skabt, og i jordoverfladen kan man være heldig at finde vindslebne sten. Med klimaændringen indvandrede plantevæksten og senere skoven, og sandflugten ophørte. Ved senere skovrydning indtraf sandflugten dog igen.

Særlige naturområder – et besøg værd


Stråsø Plantage
l tiden 1940-42 skete ret omfattende opkøb af mindre gode landbrugsjorder og heder. Der var to hovedformål for tilplantningen, dels at øge produktionen af træ og dels at skaffe beskæftigelse til arbejdsløse. Under 2. verdenskrig fik produktionen af træ en overvældende betydning som generatorbrænde. En væsentlig del af de opkøbte hedearealer er i dag bevaret af naturfredningsmæssige grunde. Der er afmærket vandreture i plantagen. På den ene rute er en meget fin udsigt til Vind Urfuglereservat på ca. 400 ha. Den sidste urfugl forsvandt i Danmark i 1997. De store hedearealer plejes ved afbrændinger, slåning af lyng, afgræsning med får og fjernelse af selvsåede nåletræer.

Læs mere:

Inspiration til andre aktiviteter i området