Sødring Vildtreservat

Fra færgestedet ved Udbyhøj udvider Randers Fjord sig i et bredt, fladvandet vadeområde. Kyststrækningen mod nord til Mariager Fjord omfatter strandenge og inddigede områder inklusive tilstødende fladvandsarealer med spredt vegetation af ålegræs og havgræs. Området er en vigtig rasteplads for fugle.

Naturstyrelsen har i 1999 udlagt det kystnære havområde ved Sødring som vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at jagt og brætsejlads er forbudt i den sydlige del af reservatet ud for Sødring, mens der er forbud mod motorbådsjagt og opsøgende jagt i den øvrige del af reservatet. Reservatet omfatter i alt 2.255 ha fordelt på 25 ha land og 2.230 ha søterritorium.

Sødring er et godt udgangspunkt for strandture ud til vaderne.