Historie - Tange Plantage og Tange Bakker

Geologi

Tange Bakker er et indlandsklitområde, som blev dannet af flyvesand i senglacialtiden for cirka 10.000 år siden.

Området er geologisk dannet af Ribe Å's brede nedskårne løb i den gamle hedeslette og er for størstedelen opbygget af postglaciale ferskvandsaflejringer (tørv, dynd og ler). Mod syd afgrænses området af den højere liggende moræne-ø (bakkeø) og mod øst og nord af flyvesandsdækkede hedeslettearealer. Landskabet vidner om egnens geologiske udvikling tilbage til næstsidste istid.

Oldtid

I dag er Tange Bakker hede – som resultat af en langsom udpining af jorden. De første heder opstod i begyndelsen af jernalderen. Da først hederne var opstået, valgte befolkningen at udnytte dem på bedste måde, og det lykkedes at skabe en levevej ved at være hedebonde. Hederne blev brændt af med jævne mellemrum for at få friske lyngskud. For at skaffe vinterfoder blev lyngen høstet og tørret. På den måde blev hederne ved med at være heder helt frem til i dag.

Historie

Tange Plantage er tilplantet i 1950`erne.

I 1968 forhindrede Danmarks Naturfredningsforening, at der blev ført en ringvej gennem Tange Bakker. Foreningen modsatte sig vejprojektet, der ellers var støttet af både kommune, amt og Fredningsnævnet, for at beskytte det smukke bynære landskab. 


Efterfølgende blev Tange Bakker i 1968 fredet. Målet med fredningen var at sikre klitområdet mod en fremtidig randbebyggelse på udenom liggende lave enge, som ville ødelægge den frie udsigt fra klitterne. Der er generelt forbud mod bebyggelse og anlæg, tilplantning med træer og buske, terrænændringer og bortgravning af sand.

Tange Bakker blev åbnet for publikum i 2002. Området ligger meget tæt på Ribe by, og der er derfor gode muligheder for at bruge området til rekreative formål.

I Tange Plantage er udlagt skovfyr, birk og rødgran. Skoven vil med tiden komme til at fremstå varieret med en mosaik af lysåbne arealer og tætte skovbevoksninger.

Riber Ulfsborg

På marken nord for Tange Bakker ligger Riber Ulfsborg, der er et voldsted fra 1100-tallet. Riber Ulf var en af Svend Grathes betroede mænd, en stormand fra Ribe, som spillede en fremtrædende rolle i borgerkrigene midt i 1100-tallet mellem Svend, Knud og Valdemar.

Riber Ulfsborg blev delvis sløjfet allerede tidligt i 1800-tallet, hvor 5 alen blev gravet af toppen. Hvordan her så ud før afgravningen vides ikke med sikkerhed, men de ældste matrikelkort over ejerlavet Tange By, som stammer fra omkring år 1800, afbilder en cirkulær banke på omkring 35 meter i diameter. 

Kun cirka en meter af det oprindelig seks meter høje voldsted er bevaret.

I 1879 foretog den daværende ejer en mindre udgravning, hvor man kunne set, at den bestod af omvendt opstablede lyngtørv. Man fandt en del tømmer samt mange sten. Næste indgreb fandt sted i 1950’erne, hvor Nationalmuseet ved Hans Stiesdal foretog en mindre undersøgelse på stedet.

Riber Ulfsborg blev i 2013 udgravet af Sydvestjyske Museer, og her kunne man blandt andet dokumentere, at der har været tale om et betydeligt voldsted. Desværre er der i dag ikke noget at se på stedet.

Læs mere om Riber Ulfsborg

Knud Andersen

Modstandsmanden Knud Andersen blev myrdet i februar 1945 i Tange Plantage. I juni samme år rejste hans kammerater en mindesten for ham på Tangevej. Der blev i 1952 opkaldt en vej efter ham, Knudsvej. 

Navnet Tange Bakker

I forbindelse med at Tange Bakker i 2002 skulle åbnes for publikum, blev der afholdt en konkurrence om et navn til det nye område – og navnet Tange Bakker vandt.


Mere om Tange Plantage og Tange Bakker:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Praktisk