Teglholt

Teglholt ligger ca. 6 km vest for Haderslev. Skoven er udlagt som naturområde og værdifuldt landskab. Igennem skoven går en række biologiske korridorer. Den består af hovedsageligt løvskov på kuperet terræn, der indgår i et lysåbent skov- og landbrugslandskab.
I Teglholt ligger desuden et område med et værdifuldt kulturmiljø, bl.a Christiansdal Elværk.


Tegldammen ved Christiansdal Elværk.

Udpegninger

Teglholt ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 59 og EF-habitatområde nr. 81 – Pamhule Skov og Stevning Dam. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er hvepsevåge, rød glente og isfugl – alle som ynglende og udpegningsgrundlaget for habitatområdet er forekomst af stor vandsalamander og af flere naturtyper hvoraf især "Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund" og "Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld" er særlig betydende.

 

Udgivelser

Dokumenter og artikler

Beslægtede emner

Link