Tipperne

I sydenden af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen. Tipperne er et ungt landskab - blot nogle få hundrede år gammelt. Det er opstået ved aflejring af sand og klæg øst for Holmslands klittange. 

Gabet i Holmsland Klit, der dannede forbindelsen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet, vandrede i 1600-1800-tallet sydpå. Indenfor Gabet aflejredes de store sandflader Haurvig Grund og Tippesande. På disse dannedes strandvolds- og klitsystemer, som blandt andet det nuværende Store-tipper.

I dag strækker de store strandenge på Værneengene og Tipperne sig stadig ud i fjorden. I områderne kommer en righoldig plantevækst og mange bunddyr både fisk og fugle til gode.

Tipperne er med sine flade enge, åbne landskab og det lave vand i fjorden et af de vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle i Europa.

Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, snepper og hjejler. Særligt de store flokke af gæs er hvert år et stort tilløbsstykke for lokale og turister. Er man heldig kan kærhøg, rørhøg og havørn også observeres på Tipperne.

I vinterhalvåret kan man bl.a. se Danmarks nationalfugl svanen som raster på det lave vand i fjorden.


Adgangsforhold

For at forstyrre fuglelive mindst muligt er der generelt adgangsforbud på Tipperne.

På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at besøge Tipperne på særlige betingelser: 

1. marts - 31. juli: Alle dage kl. 07.00 - 22.00. Kun adgang i bil.

1. august – 31. oktober: Alle dage kl. 9.30 – 15.30. Kun adgang i bil og på cykel.

1. november – 28. (29.) februar: Ingen adgang.

Tippernes skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Grundet fredningen og hensynet til fuglene er der kun adgang til Tipperne i bil. Dog er cykler tilladt uden for fuglenes ynglesæson i perioden 1. august til 31. oktober.

Grusvejen skal følges helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at stige ud eller færdes på engene langs vejen.

Det er tilladt at færdes på græsplænen umiddelbart rundt om Tipperhuset og på den markerede trampesti ud til fugleskjulet mod vest. Al øvrig færdsel på engene mv. er ikke tilladt. Benyttelse af fugletårn og fugleskjul sker på eget ansvar.

Fugletårn

 

Ved Tipperhuset er der mulighed for at observere fugle fra det 13 meter høje fugletår. Tårnet er bygget i 2017 og erstatter et gammelt fugletårn, som oprindeligt blev anvendt som udkigspost af Tyskerne under 2. verdenskrig ved Fahl.

I tårnet er der en gammel kikkert, som også er fra 2. verdenskrig, der dagligt anvendes til de professionelle optællinger af fuglene på Tipperne. Det anbefales ikke at anvende kikkerten idet den er meget skrøbelig. Husk derfor din egen kikkert og fuglebog.

Trappen til fugletårnet er stejl og det anbefales at bakke ned når tårnet forlades.
Anvendelse af fugletårnet sker på egen risiko.

Tårnet kan i forbindelse med de professionelle fugletællinger være lukket for offentlighedens adgang i kortere perioder. Se nærmere info ved tårnet på dagen.

Fugleskjul

 

Vest for Tipperhuset er der opført et mindre fugleskjul. Skjulet giver mulighed for at observere fuglelivet på engene. Foran skjulet er der etableret et bekkasinskrab på ca. 400 kvadratmeter. Der er anlagt en ca. 1.200 meter lang trampesti ud til fugleskjulet. Fugleskjulet findes ved, at følge stien og de røde pile fra enten fugletårnet eller parkeringspladsen.

Husk praktisk fodtøj og en god kikkert.

Tipperhuset

I Tipperhuset er der delvist åbent for offentligheden. I stuetagen er der et madpakkerum, hvor alle kan nyde deres medbragte mad eller kaffe. Der er plads til ca. 15 personer.

Adgang til madpakkerummet sker vi hoveddøren, hvor der også er en handicapvenlig rampe. Madpakkerummet kan ikke reserveres og hoveddøren åbnes og lukkes automatisk jf. åbningstiden for Tipperne.

I tilknytning til Tipperhuset er der et mindre skur, hvor der er adgang til et handicapvenligt toilet.

Den øvrige del af Tipperhuset anvendes til fuglestation, hvorfra professionelle fugletællere overvåger Tippernes ynglende engfugle og trækfugle.


Reservatfolder

Yderligere oplysninger om Tipperne findes i Miljøstyrelsens folder i linket herunder.