Dyr og planter i Ulvshale og Nyord

Dyr

Ulvshales afvekslende natur er hjemsted for et væld af dyr. Fuglene flokkes på strandengene, hvor de finder orme, snegle og andre smådyr i den mudrede bund. På heden kan du møde hugorm og snog, og de blomstrende enge tiltrækker masser af sommerfugle. Nyords strandeng på 350 hektar er en af de største i Østdanmark og en vigtig yngleplads for mange vade- og andefugle. Og i Nyord By kan du hvert år i august møde svaler i tusindvis.

Et mylder af vandfugle på strandengene

På strandengene på Ulvshale og Nyord kan du opleve gæs, svaner og vade- og andefugle i titusindvis. De kommer for at spise sig mætte i de mange smådyr, de kan finde i mudderet. Arter som strandskade, vibe, rødben, stor kobbersneppe, og dobbeltbekkasin yngler her. Fra fugletårnet på Nyord kan du se trækfugle som hjejle, regnspove og ryle. En sjælden gæst på engene er brushane.

Ørne og falke går på jagt

De store flokke af rastende fugle tiltrækker mange rovfugle. Havørnen kan opleves næsten dagligt, lige som vandrefalken jævnligt kommer forbi. Også lærkefalk og jagtfalk er set her.

Grågæs og rørhøg yngler på Vedelen

På Vedelen på sydvestkysten af Ulvshale yngler grågæs. Allerede i april kan man se deres gæslinger på engene. Også rørhøgen yngler næsten hvert år på Vedelen.

Skarv. Foto: Serghei Starus, Colourbox

Tyreholm hjem for 3.000 skarver

På den lille ø Tyreholm mellem Ulvshale og Nyord findes en skarvkoloni med 500-1000 par.

Masser af småfugle i Ulvshaleskoven

I Ulvshaleskoven lever masser af småfugle, og den lille flagspætte har et af sine få danske levesteder her. Også rovfugle som musvåge, lærkefalk, rød glente, hvepsevåge og skovhornugle kan opleves i og omkring skoven.

Brushanen danser på Nyord Enge

Brushanen var engang en almindelig ynglefugl på våde enge. Men afvanding og brug af plantegift har gjort et voldsomt indhug i bestanden. Nu er vadefuglen med den imponerende parringsdans ved at vende tilbage til Nyord Enge.


Planter

Ulvshale rummer vidt forskellige landskaber – fra våde strandenge til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov. Halvøen er også vært for et særdeles afvekslende planteliv med både typiske og sjældne træer, buske og urter.

På den 350 hektar store strandeng, som udgør størsteparten af Nyord, vokser planter, der kan tåle det barske miljø.

Ulvshaleskoven. Foto: Tobias Markussen

Strandsennep kan vokse i sand

På Ulvshale finder man alle de karakteristiske planter for sandstrand, strandenge, ferske enge, hede og løvskov. På sandstranden skal planter være hårdføre for at overleve, og det er strandsennep. Den kan vokse i det bare sand. Den kaktuslignende plante tåler både tørke, salt – og sandslibning. Også filtet hestehov gror her i sandet. Planten er ret sjælden og har fået sit navn efter bladenes form.

Orkideerne blomstrer på strandengene

På strandengene kan man støde på den gule kær-svinemælk, den hvide nikkende limurt og slangetunge, som er en slags bregne. På græsningsområderne trives orkideer som maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt og bakke-gøgelilje.

Sorte tunger stikker op af jorden

Om efteråret kan man på enge og overdrev se sorte tunger stikke op af jorden. Det er svampen bred jordtunge, som er ret sjælden i Danmark.

Eg, lind og blåbær giver stemning af urskov

Ulvshaleskoven er en meget varieret skov med især eg, avnbøg, bøg og skovfyr. Desuden rummer den Danmarks største bestand af småbladet lind. Skoven har status som urørt skov. Det betyder, at træerne får lov til at passe sig selv, og kun stierne holdes fri. I den nordlige del vokser eg og enebær. I skovbunden står blåbærplanterne tæt, og kaprifolie og vedbend snor sig op ad stammerne og giver skoven et præg af urskov. Om foråret før træerne har fået blade, dukker den hvide anemone op i skovbunden.

Måger og terner yngler på Nyord

På Nyord og på småøerne omkring den yngler et væld af måger og terner. Om sommeren kan man se ternerne og deres unger fiske ved stranden.

Bysvale. Foto: Dmytro Pylypenko, Colourbox

Svalerne invaderer Nyord By i august

Hvert år i august samles tusindvis af svaler i Nyord By for at samle kræfter til vintertrækket til Afrika. Af hensyn til dem har man ladet byens gamle telefonpæle med ledninger stå, og her sidder svalerne tæt. Fra fugletårnet ved landevejen og fra Hyldevang Naturcenter kan du se fuglene jage insekter i luften over engene. Alle tre danske svalearter er repræsenteret – landsvale, bysvale og digesvale.

Fire arter af krybdyr på Heden

På Heden syd for Ulvshaleskoven findes alle Danmarks fire arter af krybdyr – hugorm, snog, stålorm og alm. firben. Her findes også den sjældne sorte variant af hugorm. 

PAS PÅ. Snogen har gule pletter i nakken. Det har den sorte hugorm ikke.

Østlig takvinge. Foto: Alpsdake, Wiki Commons

Sjældne sommerfugle på Ulvshale

Ulvshales natur er meget rig på insekter. Især sjældne arter af biller trives i skoven og i det åbne land. Sommerfuglen østlig takvinge er sjælden i Danmark, og ses af og til i Ulvshaleskoven. Det samme gælder natsommerfuglen mørkt ege-ordensbånd.

På Heden findes andre sjældne sommerfugle som argusblåfugl og isblåfugl.

Lægeigler i vandhullerne på Ulvshale

I vandhullerne lever lægeiglen, som i nogle lande stadig benyttes i medicinen. Iglen er en orm, som har tre kæber med tænder. Den lever af blod fra mennesker og dyr og behøver kun at tage føde til sig én gang om året. Et bid fra en igle har form som et Y. Iglen er fredet.

Læs mere om dyr i artsleksikonet


Tarmvridrøn er en af Danmarks mest sjældne træarter

Også ualmindelige arter kan opleves her. Tarmvridrøn er en af Danmarks mest sjældne træarter og trives kun i lysåbne løvskove. Den findes på Bornholm, et enkelt sted i Sydsjælland og i Ulvshaleskoven. Men måske kommer vi til at se mere til den. Tarmvridrøn tåler både varme og tørke og er derfor godt rustet til modstå klimaforandringerne. Det gyldne, rødbrune tømmer fra tarmvridrøn er meget kostbart og eftertragtet til bl.a. finere møbler og musikinstrumenter. Træets navn skyldes, at man tidligere brugte dets frugter som middel mod bl.a. kolik og dysenteri.

Svampe trives på skovens døde træer

De mange døde og væltede træer i skoven giver liv til et væld af sjældne svampe. En af dem er lindeskive, som vokser på dødt lindetræ. En anden sjældenhed er elle-skørhat, der kan findes under rød-el.

Insektædende sjældenhed på Heden

På Heden syd for Ulvshaleskoven vokser mange gamle enebærbuske. Det er et tegn på, at området har været brugt til græsning gennem lang tid. Mellem enebærkrattene er der vandhuller, partier med fugtig eng, lynghede og overdrev. Her vokser den sjældne kæruld, og i moseområderne lever den insektædende plante rundbladet soldug

Læs mere om rundbladet soldug

Rundbladet soldug. Foto: Wiki Commons

Nyords natur er delt i to

Landskabet på Nyord er delt i to. Mod vest findes en højtliggende morænebakke med Nyord By og de dyrkede marker. Østpå ligger den lave strandeng, som jævnligt oversvømmes af havet. Her vokser planter, der har tilpasset sig de specielle vilkår, som strand-trehage, kryb-hvene og fjernakset star. På fugtig, kalkrig jord kan man møde hulrodet lærkespore og maj-gøgeurt, som er en orkidé.

Læs mere om svampe på svampeatlas.dk

Læs mere om planter i artsleksikonet