Biotopundersøgelse - søen

Udstyreret med net, lupdåser og terrarier undersøger eleverne i par dyrelivet i søen. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra vores sø. I fællesskab sorterer og klassificerer vi så fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Vi taler om vandets kredsløb, salinitet og dets betydning for dyrene (salt/vand balancen i organismerne). Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer hvad en videnskabelig undersøgelse er, hvad en biotop er og at opstille en hypotese. Inden vi går til søen opstiller vi i fællesskab en hypotese om dyrelivet i søen. Eleverne lærer at håndtere levende dyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt omkring en sø. Vi undersøger sammen en lokal biotop og eleverne udfører selv en feltundersøgelse med simpelt udstyr. Vi taler om forskellige indsamlingsmetoder, forskellen på kvalitative og kvantitative undersøgelser og hvordan de kan udføres. Ved søen sorterer vi de indsamlede dyr, og eleverne skal kategoriserer og klassificerer dem ved hjælp af bestemmelsesduge og opslagsbøger. Eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte fødekæder. Eleverne bliver bekendt med fagord og biologiske begreber. Vi slutter af med at sammenholde de indsamlede dyr med vores hypotese og gennemgå dem.

Forslag til efterbehandling: Eleverne kan hjemme på skolen nuanceret beskriver mundtligt og/eller skriftligt den biotop (søen) de selv har været med til at undersøge. Fx forklare undersøgelsesmetoderne og indsamlingen, beskriver dyrene og deres morfologiske tilpasninger til levestedet.
Eleverne kan sammenligne de indsamlede data med et dataark over dyr indsamlet i fjorden. Diskuterer dyrene livsbetingelser på de to forskellige biotoper og hvad der adskiller dem. Find dyrene fx på nettet og beskriv de morfologiske forskelle og tilpasninger til de to biotoper.

7.-10. kl. | ca. 3 timer | marts-august      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.