Aktiviteter

På naturskolen kan eleverne beskæftige sig med mange spændende emner og aktiviteter:

Aktivitetsforslagene nævnt nedenfor er at betragte som forslag. Det er aktiviteter, der er oplagte at gennemføre med de muligheder, naturen omkring Koutrupgård byder på. Men det endelige arrangement aftales til hver en tid mellem den enkelte lærer og naturskolelederen.

Man skal ikke være bange for at inddrage fag, der traditionelt ikke arbejdes så meget med på naturskolerne - Folkeskoleloven lægger op til at inddrage natur- og miljøforhold i en lang række fag.

På Koutrupgård er der således masser af muligheder for den idérige og engagerede lærer, der underviser i f.eks. fysik, historie, geografi, samfundsfag, idræt, sløjd, billedkunst eller hjemkundskab.

Arrangementerne tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem lærer og naturvejleder. Erfaringer landet rundt viser, at de bedste naturskolearrangementer er de, der er indarbejdet i et forløb. Arrangementet skal med andre ord integreres i klassens almindelige undervisning, så eleverne er forberedte på naturskolebesøget, og kender formålet med det, og at der er mulighed for at efterbehandle besøget.

Bål, knive, snobrød og staver
I vores forjagede tidsalder kan det være godt at stoppe op, tage det roligt, falde i snak og måske i staver. Omkring den knitrende ild i et bålsted sker dette nemmere end ellers - især, når man har noget i hænderne. Så hvorfor ikke slutte et fagligt arrangement på naturskolen af med en time rundt om bålet. Snitte i træ, flette blomsterkranse eller bage snobrød. Måske har du lyst til et længere arrangement, hvor hovedvægten er lagt på aktiviteter omkring bålet: Hugge brænde, tænde op, snitte redskaber, fortælle historier, være til! Tag eventuelt sløjdlæreren med! Nær naturskolen ligger der 2 bålsteder, som kan benyttes efter aftale med naturvejlederen.

Foderbrætsfugle og fuglekasser
Vinteren igennem fodrer vi flittigt de vilde fugle ved Koutrupgård. Derfor er der gode muligheder for at se mange forskellige fuglearter fra naturskolens vinduer eller i dens umiddelbare nærhed. Vi kan også se efter fuglene i skoven. Arrangementet kan afsluttes med at hver elev bygger en fuglekasse. Vi har lavet et par store skærekasser, så det er nemt for eleverne at skære træet ud i rette størrelser, hvorefter kasserne kan sømmes sammen.

3 timer, fra 4. kl.

Fugleture i Galtkær
Galtkær, der ligger op ad Hastrup Plantage mellem Ejstrupholm og Thyregod. Galtkær blev dannet i 1994, da Galtkær Bæk blev stemmet op, så et større område oversvømmedes for at mindske okkertilførslen til Skjern Å. Derved dannedes et fint naturområde, som benyttes af mange svaner, ænder, lappedykkere, vadefugle og rovfugle. Der er opført et fugletårn, hvorfra fuglelivet kan iagttages. Naturvejlederen medbringer en teleskopkikkert samt et klassesæt af almindelige håndkikkerter.

3 time, fra 4. kl.

Færdsel i naturen
Det er meget populært at færdes i naturen. Men hvilke regler er der egentlig for, hvad man må og ikke må i skoven og naturen i øvrigt? Og hvordan finder man vej? Vi gennemgår de skrevne og uskrevne regler for færdsel i naturen. Vi giver en indføring i, hvordan man bruger kort, kompas og GPS (satellitnavigator). Vi går ud med GPS, kort og kompas.

3 timer, fra 5. kl

Grøn sløjd og bålsløjd
Naturskolen har efterhånden indkøbt en del værktøj til grøn sløjd, dvs. til snitning af smøreknive, paletknive eller skeer i frisk træ. Det kan vi sysle med udendørs efter at have fundet de rigtige råvarer eller inde i naturskolens træværksted. Snitter vi ude, tænder vi bål, og så kan vi også lave bålsløjd, dvs. tilberede noget drikkeligt over bålet. Grøn sløjd og især bålsløjd kan kombineres med andre aktiviteter og bruges som afslutning eller break midtvejs på en fugletur, oplevelsestur, svampetur, vildmarkstur eller skovhuggertur.

3 timer, fra 3. kl.

Hærvejen på cykel
Nær Koutrupgård findes en af de sidste fredede rester af den gamle Hærvej. Langs vejen findes adskillige fortidsspor og fortidsminder på strækningen fra A13 ved Hundshoved og sydpå til Øster Nykirke og Kollemorten. Vi kan tilrettelægge en smuk og kuperet cykeltur ad Hærvejen og et par af de øvrige gamle vejspor tæt ved Gudenåens Kilder. Undervejs ser vi på hulvejsspor, gravhøje, stenkister, hustomter og spor af fortidens landbrugs- og skovdrift. Endelig kommer vi også forbi Margrethediget, der er et gammelt forsvarsværk, ligesom vi aflægger et besøg ved Øster Nykirke, der stammer fra ca. 1150 og Skt. Peders Kilde, der ligger ved kirken. Klassen skal selv medbringe cykler. Turen kan også tages til fods i en kortere udgave.

3 timer, fra 5. kl.

Lystfiskeri
Naturskolen kan tilbyde små klasser eller valghold mulighed for fisketure. Enten ved søen ved Skjernåens udspring 1 km fra Koutrupgård. I øjeblikket råder naturskolen ikke over moderne fiskegrej, så eleverne skal selv medbringe deres udstyr. Der er også mulighed for at starte med at lave vores egne simple fiskestænger af grene med snøre, prop, møtrik og krog. Naturvejlederen fortæller om fiskene i søen og naturen omkring den, og giver tips om fiskeriet.

Mennesket og landskabet
De fleste synes, at naturen i Kildeområdet og ved Hærvejen er flot. Men rent faktisk er det ikke natur, de betragter, men kultur - altså landskaber, der er præget af menneskets aktiviteter. Heden opstod, fordi bonden ryddede skoven. Egekrattet opstod ved overudnyttelse af den oprindelige frodige blandings-løvskov. Søer opstod ved tørvegravning eller opstemning. Granskovene blev plantet. Engene skabt ved skovrydning og efterfølgende græsning. Åerne blev rettet ud. I vore dage er det også mennesket, der bestemmer, hvordan landskabet skal se ud. Samtidig sætter vi rammerne for dyre- og plantelivet. Vi freder landskaber, iværksætter naturpleje og gennemfører naturgenopretningsprojekter. Vi ser på de forskellige landskabstyper, snakker om deres tilblivelse og om landskabet i fremtiden. Det må lige være noget for historie- eller samfundsfagslæreren.

3 timer, fra 6. kl.

Naturskov - naturen i skoven
Koutrup Skov og en stor del af statens arealer nordvest for Hærvejen, bl.a. Tinnet Krat, er af Miljøministeriet blevet udpeget som særligt naturskovsområde. På en rundtur på naturskovs-arealerne sætter vi fokus på naturen, processerne og de fremtidige driftsformer i naturskoven. Vi sætter udpegningen af danske naturskove i relation til de globale problemer omkring rydning af regnskove o.a. naturskove. Lige et emne til samfundsfag!

3 timer, fra 6. kl.

Skovens dyr og fugle
Året rundt er der gode muligheder for at se og høre mange af vore almindelige skovfugle i Koutrup Skov og i områdets egekrat. Der er rovfugle som musvåge, spurvehøg og duehøg. Der er sortspætter og grønspætter, og om vinteren er der mange ravne, skovskader, korsnæb og dompapper. I skoven kan man altid finde spor og dyremærket materiale efter egern, mus, ræv, rådyr og ofte også efter grævling og krondyr. Er vi heldige ser vi nogle af dyrene. Om sommeren ser vi ofte firben, stålorm og hugorm i lysninger og skovbryn, og når der er snedække, får man rigtigt et indtryk af, hvilket liv der må være i skoven i nattetimerne.

3 time, fra 0. kl.

Skovens træer og smådyr
I nærheden af naturskolen kan vi finde de fleste almindelige danske træarter. På en rundtur kan vi snakke om deres vækstform, bark, blade, frugter og andre kendetegn samt deres anvendelse. Det meste af året er der masser af insekter og andre smådyr i skov og krat. Vi tager udstyr med og fanger og bestemmer et udsnit af dyrene. Er der tid til det, kan vi tage dyrene med på naturskolen og se på dem i stereolupper.

3 time, fra 0. kl.

Skovhuggertur
På vej gennem skoven fortæller vi lidt om skovens historie i Danmark og om de almindeligste træer i Midtjylland. Inde i skoven møder vi en skovarbejder, der fortæller om sit arbejde, værktøj og sikkerhedsudstyr. Han viser klassen, hvordan man fælder et træ med motorsav. Derefter deles klassen i grupper. Hver gruppe fælder et eller flere mindre træer med bøjlesav og saver dem op i stykker af 1½m, som siden bruges på naturskolens bålpladser. I en pause laver vi varm kakao over et bål. Gammelt og solidt tøj er påkrævet.

3 timer, fra 3. kl

Snøften, smælen, hylen og bjæffen
Hvor mange børn kender nattens lyde? Altså dem, man kan høre i skoven! Måske skulle du prøve at overnatte med din klasse på naturskolens shelterplads. Her er garanteret mørkt, hvis der ikke er tændt for månen og stjernerne. Men pindsvinene, rådyrene, rævene og uglerne er på plads, og vi har sørget for vand og brænde på pladsen samt, at der er åbne toiletter på Koutrupgård. Shelterpladsen må kun bruges efter aftale med naturvejlederen!

Stjerneløb
Nogle poster er bemandede. Ved alle poster skal der løses opgaver, og der kan gives point for løsningen. Stjerneløbet træner fysik, motorik, samarbejdsevne, orienteringsevne, paratviden og praktisk sans. Om ønsket kan opgaverne være mere fysisk betonede.

3 timer, fra 4. kl

Svampeture
Efteråret er svampetid. På naturskolen gives et kort oplæg om svampenes biologi, og nogle af de mest almindelige eller karakteristiske grupper beskrives. Herefter foretages i samlet flok en rundtur for at fremvise svampenes levesteder og vise nogle af de spændende arter frem. Dernæst fortsættes der i grupper på svampejagt. De fundne svampe forsøges bestemt og endelig kan vi prøve at tilberede nogle af de fundne spisesvampe.

3 timer, fra 4. kl

Søens fugle
I nærheden af Koutrupgård findes der flere større søer: Rørbæk Sø, Hastrup Sø og Galtkær. Alle steder er der vinteren igennem gode muligheder for at se svaner, blishøns, skalleslugere, lappedykkere og forskellige ænder. Rundt om søerne er der småfugle og masser af dyrespor. Vi har håndkikkerter og teleskoper med til mødestedet.

3 timer, fra 4. kl.

Træklatring
Se skoven fra en trætop. Vi har udstyr til at elever med fornøden sikring kan udfordre sig selv ved at prøve at klatre i skovens høje træer. Aktiviteten er tidskrævende!

Fra 5. kl.

Vand, vandløb og vanddyr
Tur til Gudenåens- og Skjernåens Kilder og langs Gudenåens øverste løb. Vi ser åernes udspring og snakker om vandets kredsløb. Vi smager på vandet. Med små net undersøger vi hvilke smådyr, der lever i vandet - måske fanger vi små ørreder. Vi kan fortsætte langs åen og se, hvordan man har forsøgt at genskabe åens naturlige, slyngede forløb. Vi kan også se eksempler på andre af områdets kilder og besøge de gamle friluftsbade, der ligger ved Gudenåens udspring.

3 time, fra 6. kl.

Vandhullets dyr
På naturskolen hører børnene om livet i vandhullet og vandhullernes betydning. Derefter fisker vi med forskellige fangstnet i nogle fine vandhuller i Lindbjergområdet på den anden side af Skjern Å. Vi kan se på fangsten med det samme v.h.a. bakker, luppe, miniakvarier og bestemmelsesduge. Er der god tid, kan vi tage en del af fangsten med tilbage til naturskolen og iagttage den nøjere med stereolupper og andet udstyr.

3 timer, fra 0. kl.

Vandløbspleje
Her kombinerer vi teori om levevilkårene for fisk og andre dyr i bækken eller åen, information om trusler mod vandløb og om vedligeholdelsen af dem med praktisk vandløbspleje, hvor eleverne kan medvirke til at udlægge sten eller trærødder i vandløbet, som giver skjulesteder til fisk, og som øger vandløbets evne til at ændre sit eget løb. Eleverne kan også hjælpe med at vedligeholde ørredernes gydebanker af sten og grus i åen ved at rive dem med kultivatorer, så overliggende sand fjernes. Endelig kan de være med til at udlægge nye gydebanker. Naturskolen sørger selvfølgelig for redskaber og materialer. Aktiviteten kan suppleres med at undersøge vandløbets liv. Gummistøvler er nødvendige.

3 timer, fra 6. kl.

Vildmarkstur i naturparken
Ad smalle stier og dyreveksler går vi med rygsække med proviant og overlevelsesudstyr på ekspedition i det udstrakte naturområde nordvest for Gudenåens udspring. Undervejs finder vi spor efter områdets rovdyr og oprindelige befolkning. Vi forcerer strømmende vandløb og ufremkommelige krat og finder frem til naturskolens hemmelige bålsteder. Her koger vi suppe, laver the og varmer mad. Bliver det uvejr undervejs, må vi søge ly under vores medbragte presenninger. Naturskolen sørger for drikke og rygsække.

3 timer, fra 4. kl.

Naturpleje i praksis
Ved Gudenåens Kilder er megen granskov blevet fældet for at give plads til mere åbne naturtyper. Vi fortæller om landskabets udvikling og plejen af områdets natur. Eleverne hjælper med at samle grangrene fra den gamle skovbund, vi varmer kakao, som naturskolen giver som tak for hjælpen.

3 timer, fra 1. kl.

 

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer