Byggeloven

- tilladelse til naturlegeplads

Er du i tvivl så spørg kommunen om legepladsen skal byggesagsbehandles, da det i nogle tilfælde afhænger af en konkret vurdering.

Når kommunen herudover skal godkende en legeplads vil de tage udgangspunkt i Bygningsreglementet (kap. 5.2).

Heri står, at legepladsredskaber skal
udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Der henvises eksplicit til en Dansk Standard for bylegepladsredskaber, men der henvises også til at andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver en tilsvarende sikkerhed. Det kunne være Dansk Standard for naturlegepladser.

Vær opmærksom på at Dansk Standards regler for sikkerhed gælder de enkelte legeredskaber og ikke hele naturlegepladsen som sådan. Reglerne for sikkerhed gælder således ikke beplantning eller faciliteter som borde og bænke eller en grillplads. De naturlige omgivelser som vandløb eller træer er heller ikke omfattet af standarderne, her gælder det blot om at bruge sin sunde fornuft.

Bemærk at en byggetilladelse også bygger på de særlige hensyn som skal tages til handicappede - se f.eks. Center for Ligebehandling af handicappedes hjemmeside .

Byggelovens formål er at sikre

  • at bebyggelse er i orden i forhold til brand, sikkerhed og sundhed
  • at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt.

Kommunens tilladelse kræves ved

  • ny bebyggelse
  • tilbygning til bebyggelse
  • ombygninger/væsentlige ændringer af bebyggelse og væsentlige benyttelsesændringer.
  • nedrivning.

Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. Endvidere kan transportable konstruktioner være omfattet af loven. Der henvises til Byggelovens §1-2.

Umiddelbart vil bygning af tårne eller lignende i forbindelse med naturlegepladser altid kræve kommunens bygge- og ibrugtagningstilladelse.