Planloven

- ved etablering af en naturlegeplads

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealer i landzone kræver en tilladelse. Ved bebyggelse forstås ikke alene bygninger, men også andre faste konstruktioner, som anvendes bygningsmæssigt. Om der er tale om en ændret anvendelse afhænger bl.a. af om ændringen har en vis blivende karakter.

Kommunerne kan i det enkelte tilfælde konkret vurdere, om en naturlegeplads kræver landzonetilladelse

Det vil i øvrigt ofte være således, at hvis der kræves tilladelse efter planloven kræves også tilladelse efter byggeloven og vice versa.