Hinnerup Å Lavbundsprojekt

Forundersøgelse afsluttet

I perioden 3. november 2015 til 2. november 2017 blev der gennemført tekniske og ejedomsmæssige forundersøgelser. Forundersøgelserne kortlagde muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Hinnerup Å.

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med projektet var at opnå en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter.

Forundersøgelsen klarlagde, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år ville være, hvis der blev gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder der ville skulle udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer uden for projektområdet. Undersøgelserne viste at reduktionen ville ligge på ca. 18 t CO2-ækv. pr/ha/år. Risikoen for frigivelse af fosfor blev også undersøgt samt potentiel tilbageholdelse eller udledning af kvælstof.

Projektområdet der blev undersøgt er beliggende vest for Brokholm Sø mellem Rusted Møllebæk i syd og Hinnerup Å i nord.

Projektet er opgivet

Efter afslutning af forundersøgelserne har forundersøgelsesrapporterne efterfølgende været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen. De har desværre meddelt, at projektet ikke kan gennemføres som et lavbundsprojekt, da der vil blive for stor udledning af kvælstof til Limfjorden. Dette er meget ærgerligt da projektet ellers ville sikre en stor tilbageholdelse af CO2, sikre målopfyldelse for fosfor i Brokholm sø og endelig sikre fri faunapassage til Rusted Møllebæk.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse
Periode: 3. november 2015 - 30. september 2018
Projektareal: 40 ha
Økonomi: 260.630,00 kr

Projektforløb

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet ved Hinnerup Å

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
malsi@nst.dk
+45 72 54 36 13