Lobæk ved Øbjerg - Realisering

Naturstyrelsen Vadehavet har i 2019 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg i perioden 2019-2023 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriksprogram.

Projektbeskrivelse

Lobæk ved Øbjerg er beliggende i Tønder Kommune ca. 2 km syd for Arrild og omkranser Øbjerg. På baggrund af en forundersøgelse på 399 ha er der afgrænset et projektområde på 221 ha. I projektområdet sløjfes dræn og grøfter og der etableres tærskler i en række vandløb. Det gør arealerne mere våde og reducerer nedbrydningen af jordens indhold af tørv, hvilket reducerer frigivelsen af Co2 til atmosfæren.

Projektet reducer udledningen af drivhusgasser med i alt 3479 ton CO2-ækv./år svarende til 15,7 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet er beliggende i hovedvandoplandet 4.1 Kruså-Vidå. Den forventede kvælstofreduktion er 14.367 kg N/år, svarende til 65 kg/N/ha/år.

Fakta

Projekttype: Forundersøgelse af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg Etablering af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg
Periode: 16. maj 2017 til 16. maj 2019
7. marts 2019 til 6. marts 2023
Projektareal: 399 ha
221 ha
Økonomi: 623.888,00 kr. til forundersøgelse
Ca, 26 mio. kr. til etablering

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Simon Fly-Petersen
AC-fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
sifly@nst.dk
+45 61 92 11 16

Asger Thode Kristensen
Naturforvalter og projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet
astkr@nst.dk
+45 22 37 88 34