Ølsted Å vådområdeprojekt

Naturstyrelsen arbejder pt. på at realisere et vådområdeprojekt på 72 ha i den øvre del af Ølsted Å i Horsens og Hedensted kommuner.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er:

  • at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed i ådalen
  • at reducere kvælstofmængden til Horsens Fjord og dermed medvirke til at forbedre vandmiljøet.

Der blev i 2019-2020 udarbejdet en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som afdækkede mulighederne for et vådområdeprojekt i Bredmade (Ølsted Å og Korning bæk). Forundersøgelsen undersøgte flere muligheder for at gennemføre et kvælstofvådområdeprojekt, hvor der kunne opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkning af udpegede arter undgås og at der samlet set ville ske en forbedring af naturforholdene i området. Rapportens anbefalinger var, at indsatsen skal rettes mod det område der i forundersøgelsen bliver kaldt Bredmade syd. 

På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen opnået bevilling til at igangsætte realiseringen af projektet, som herefter benævnes Ølsted å.  

Indsatsen finansieres af midler fra EU´s landdistriktsprogram da indsatserne medvirker til at opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler overfor lodsejere er 20 årige kompensationsaftaler om permanent udtagning, eller køb og salg af projektjord gennem jordfordeling.

Projektet skal udføres i henhold til bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger på http://vandprojekter.dk

 

Fakta

Projekttype: Vandplan II vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram

Periode: Forundersøgt 2019-2020

Realisering: 2021- 2024

Beliggenhed: Horsens og Hedensted kommuner

Økonomi: Undersøgelser, anlæg m.m. 6,75 mio
Jordfordeling, jordkøb og kompensation 8,87 mio

I alt: 15,6 mio

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Projektområdet omfatter den øvre del af Ølsted å fra Vejlevej i øst til jernbanen i vest. Ølsted Å er et tilløb til Bygholm Å som munder ud i Horsens Fjord.

Der er oversigt over den sydlige del af området fra parkeringspladsen ved Vejlevej.

Billeder

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
+45 22889942

Nyheder om klima-lavbundsprojekter