Stavids Å Vådområdeprojekt - Realisering

Stavids Å er beliggende nordvest for Odense og har udløb til Odense Fjord. Odense Fjord er et sårbart vandområde og dele af fjorden er internationalt beskyttet. Stavids Å afvander et stort landområde på den centrale del af Nordfyn.

Stavids Å projektet vil genskabe vådområder langs med Stavids åen med det primære formål at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i Stavids Åens opland til Odense Fjord. I vådområder fjernes kvælstof fra vandet igennem naturens egen rensemetode. Med gennemførelse af Stavids Å projektet reduceres udledningen af kvælstof til Odense Fjord med 22-24 ton kvælstof om året. Projektet vil desuden forbedre vandløbskvaliteten og de fysiske forhold i Stavids Å samt forbedre forholdene for dyr og planter i åen og ådalen.

Vådområderne genskabes ved at genslynge vandløbet og hæve vandstanden i åen. Desuden afbrydes eksisterende dræn i ådalen, og der udlægges sten og grus i vandløbet på udvalgte steder. På denne måde forbedres vandløbets fysiske tilstand og det naturlige samspil mellem vandløbet og de omkringliggende enge genskabes.

Projektet vil øge vandets opholdstid indenfor projektområdet men ikke forringe vandløbets kapacitet til at modtage vand fra oplandet og sikre afvanding af markerne uden for projektområdet. Om sommeren, når der er lave vandføringer i vandløbet, vil engene mange steder kunne anvendes til afgræsning eller høslæt.

Den genslyngede å og de tilhørende enge vil forbedre ådalens funktion som en effektiv spredningskorridor for åens - og ådalens flora og fauna. I Stavids Å er der fundet skaller fra den tykskallede malermusling, og håbet er at vådområdeprojektet som sidegevinst vil gøre Stavids Å til et så attraktivt sted for den truede musling, at den igen kommer til åen. Også laksefisk får bedre forhold grundet genslyngningen af åen i kombination medudlægning af sten og grus.

Projektområdet er samlet set på ca. 100 ha og omfatter en 7,6 km lang strækning af Stavids Å, fra Dybvadsbro i Trøstrup til Næsby i Odense. Den omtalte strækning af åen vil med projektet blive forlænget med ca. 1 km.

Der har været arbejdet på projektet gennem de sidste 4 år, hvor Miljøkontoret fra FødevareErhverv i Tønder har gennemført en jordfordeling, og Naturstyrelsen har forhandlet erstatninger på plads med lodsejerne.

Forhandlingerne har omfattet 40 lodsejere. Der er fundet erstatningsjord til de lodsejere, der har ønsket dette. Desuden er der ydet engangskompensation til alle involverede lodsejere. Alle involvere lodsejere nu har indgået aftaler med Naturstyrelsen om deltagelse i projektet ligesom Jordbrugskommissionen for region Syddanmark Øst har godkendt jordfordelingsplanen.

Projektet forventes at blive etableret i 2011, men allerede i september måned 2010 vil der bliver igangsat en række arkæologisk forundersøgelser på udvalgte arealer i ådalen. Anlægsarbejdet forventes at blive igangsat foråret 2011, når det bliver muligt at køre på arealerne. Anlægsarbejdet vil komme til at strække sig over en længere periode hen over sommeren 2011.

Det samlede budget for Stavids Å er på 17,7 millioner kroner, heraf ca. 10 millioner kroner til erstatninger. Projektet er finansieret af midler fra Vandmiljøplan-II puljen samt fra Naturstyrelsens egen Naturforvaltningspulje.

Læs mere om projektet

Kontakt

Vibeke Lindberg Birkelund
Projektleder
tlf.: +45 72 54 35 51