Odense Å og Fjord

Naturgenopretningsprojektet Odense Å og Fjord, som startede i 2003, er gennemført og afsluttet i foråret 2011.

Om projektet

Naturgenopretningsprojektet for Odense Å og Fjord er det hidtil største naturprojekt på Fyn. Projektaktiviteterne er knyttet til to hovedområder: Odense Å og Ulvebækken - genslyngning og vådområder samt Odense Fjord - pleje af strandenge.

Vådområdeprojektet, der omfatter 359 ha ligger på Midtfyn syd og nord for Nr. Broby. Vådområdeprojektet er gennemført i to etaper. Etape I ligger syd for Nr. Broby langs Odense Å mellem Allerup og Nr. Broby. Etape II strækker sig fra Nr. Broby mod nord langs Odense Å og langs Ulvebækken.

Strandengene, der tilsammen udgør 51 ha, ligger i habitatområde nr. 94 (Natura 2000 nr. 110) Odense Fjord. Odense Å er del af habitatområde nr. 98 (Natura 2000 nr. 114).

Projektet blev gennemført af midler fra EU LIFE, vandmiljøplan II-midler og den Særlige Vand- og Naturindsats (”Miljømilliarden”).

Oversigtskort, der viser beliggenhed af de to områder for projektaktiviteterne – genslyngning og vådområde ved Odense Å og Ulvebækken og pleje af strandeng ved Odense Fjord.

Formål med projektet

Formålet med at genslynge Odense Å og genskabe vådområder i ådalen var:

  • At forbedre den biologiske tilstand i Odense Fjord ved at reducere tilstrømningen af kvælstof gennem en øget omsætning af nitrat i vådområder i oplandet

  • At forbedre de fysiske forhold i Odense Å ved genslyngning og ekstensivering af landbrugsdriften i ådalen med reduceret erosion til følge. Det vil tilgodese bl.a. arter der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv og som lever i og langs vandløbet

  • At opnå et naturligt samspil mellem vandløb og ådal

  • At genskabe vigtige naturtyper, som er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, gennem vandstandshævning og afgræsning

En genslyngning af Odense Å på den regulerede del ved Nørre Broby samt udlægning af 350 ha jord til vådområder, vil være til stor gavn for dyre- og plantelivet i området. Herunder er beskrevet nogle af de vigtigste naturtyper og dyre arter, som vil nyde gavn af genopretningen.

Naturtyper og dyrearter der får gavn af EU-LIFE Nature projektets tiltag langs Odense Å

Formålet med en særlig indsats for strandenge langs Odense Fjord var:

  • At opnå pleje af strandenge inden for EU habitatområdet langs kysten af Odense Fjord og dermed skabe mulighed for gunstig bevaringsstatus for så mange strandenge som muligt til gavn for plante- og dyrelivet her.

Ved at mindske næringsstoftilførslen og pleje strandenge langs Odense Fjord, bliver området meget mere attraktivt for fugle og forskellige værdifulde naturtyper tilgodeses. Herunder er beskrevet nogle af de naturtyper og fuglearter, som vil få gavn af de forbedrede miljø – og naturforhold.

Naturtyper og dyrearter der får gavn af EU-LIFE Nature projektets tiltag langs Odense Fjord

Forventninger

Med vådområdeprojektet blev forventet en reduktion af udledningen af kvælstof til den nedstrømsliggende Odense Fjord med i alt 60 tons pr. år, fordelt med 14 tons pr. år for Etape I og 46 tons pr. år for Etape II. Det svarer til en reduktion i den samlede belastning af Odense Fjord fra oplandet til Odense Å på ca. 3%.

Det blev ligeledes forventet at de fysiske forhold i Odense Å ved genslyngningen blev væsentligt forbedret, og erosionen reduceret, ligesom vandløbet ville opnå et naturligt samspil med den ekstensive ådal. Det forventedes at skabe forbedrede forhold for de beskyttede arter Tykskallet Malermusling, Pigsmerling og Bæk Lampret. Den ekstensive ådal ville ligeledes medvirke til forbedrede forhold for de beskyttede snegle Sump Vindelsnegl og Skæv Vindelsnegl.

Det blev forventet at den forhøjede vandstand og afgræsning af vådområdet vil give mulighed for udvikling af følgende vigtige beskyttede naturtyper: Rigkær, Sump skov, kilder og væld, højurte samfund langs vandløb og naturlige næringsrige søer.

Der blev udarbejdet plejeplaner for både strandenge langs Odense Fjord og vådområdet langs Odense Å. De indgåede græsningsaftaler medvirker til en positiv udvikling af de vigtige beskyttede naturtyper kilder/væld og rigkær.

Realisering af projektet

Ideen til projektet er skabt i Fyns Amt. På Fyn har der siden 1980’erne været tanker om genslyngning af Odense Å og genskabelse af vådområder i ådalen. I Odense Å år 2000 planen fra 1995 er den første politiske beslutning i relation til projekter langs Odense Å beskrevet. Den tekniske forundersøgelse for projektet blev udført i 2003-2006.

I 2004 blev projektet godkendt af EU som et Life-projekt, og på den måde kom finansieringen på plads i kombination med statslige og amtslige midler. Det betød, at der blev knyttet yderligere tiltag til projektet såsom publikumsfaciliteter, plejeplaner, naturplejeaftaler, erfaringsudveksling mv.

I 2007 blev projektet overdraget til daværende Skov- og Naturstyrelsen, Fyn (Nu Naturstyrelsen Fyn), som overtog den resterende del af gennemførelsen med finansiering via den Særlige Vand og Naturindsats (Miljømilliarden) og naturforvaltningsmidler.

Der er udarbejdet en rapport ”Laymans Report” (dansk/engelsk version), som beskriver hele projektets realisering mere i detaljer:

Projektbeskrivelse

Genslyngning af Odense Å og etablering af vådområde langs Odense Å og ulvebækken


Naturstyrelsen – Fyn har genslynget dele af Odense Å og genskabt vådområder i ådalen. Det er Fyns hidtil største naturprojekt. Projektet omfatter 350 ha syd og nord for Nørre Broby midt på Fyn, hvor Odense Å er genslynget på 10 km. For 50-60 år siden blev denne strækning af åen udrettet og ådalens moser og enge blev drænet og omdannet til landbrugsarealer.

Projektets formål er at forbedre natur og vandmiljø i Odense Fjord og opland. Med genopretning af åen genopstår vådområder med våde enge, sump og vandflader i ådalen og naturværdierne øges.

Hovedformålet er at tilbageholde kvælstof fra vandmiljøet. Vådområdet reducerer udledningen af kvælstof til Odense Fjord med ca. 60 tons om året.

Projektet har været opdelt i to etaper (Etape I og Etape II). Forud for selve anlægsfasen ligger omfattende forundersøgelser og lodsejerforhandlinger, herunder jordfordeling.

Odense Å

Oversigt 

Oversigt, der viser projektområdet(rød markering) for genslyngning af Odense Å og etablering af som vådområde langs Odense Å og Ulvebækken. Kortet viser både etape I og II – å og vådområder vises med blå.

Indsatsen for strandenge langs Odense Fjord

For at forbedre tilstanden for strandengene inden for EU Habitatområdet langs Odense Fjord er der indgået græsningsaftaler med lodsejere. For at forbedre tilstanden for enge og kildevæld inden for habitatområdet langs Odense Å, der er desuden indgået græsningsaftale om pleje af mindre arealer her. Aftalerne omfatter til sammen ca. 51 ha. Strandengene ligger spredt langs kysten af Odense Fjord. Strandenge med græsningsaftaler indgået henover dette projekt er vist på kort i forrige afsnit.

Der er udarbejdet en plejeplan for strandengene, som er udleveret til samtlige lodsejere, der ejer strandenge langs Odense Fjord.

Hegnsmaterialer er ikke betalt af projektet. Som del af projektet har lodsejerne fået rådgivning og hjælp til søgning af støtte til hegn.

Odense Fjord

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Odense Fjord og Å
Periode: 2007 - 2011
Projekt areal: 350 ha
Økonomi: Samlet ca. 50 mio. kr.

heraf ca.

28 mio kr. fra SVNI.
15 mio. kr. fra EU LIFE
7 mio. kr. fra VMPII midler

Projektforløb

Kort over projektområdet


Luft foto af projektområde for før genslyngning og vådområder (2008)

Luft foto af projektområde for efter genslyngning og vådområder (2012)

Billeder

Offentlig adgang

Kontakt

Vibeke Lindberg Birkelund
Projektleder
vibbi@nst.dk
+45 63 60 10 94 

Naturstyrelsen Fyn
fyn@nst.dk
+45 72 54 35 56