EU-LIFE projekt ved Odense Å og Odense Fjord

LIFE projektet omfatter en strækning på cirka 12 km af Odense Å samt 349 ha af de tilstødende arealer. Ydermere indgår Odense Fjord og strandengsarealer langs fjorden i projektet. I de følgende afsnit beskrives historien og udviklingen af henholdsvis Odense Fjord og projektområdet langs Odense Å.

EU-LIFE

Flora og fauna i Odense Å og på strandengene i Odense Fjord får milliontilskud fra EU's LIFE-midler. Dermed kan et stort naturprojekt i området realiseres med tilskud fra Naturstyrelsen.

Fyns Amt søgte i efteråret 2003 EU om støtte til et større naturprojekt for Odense Ådal og Odense Fjord. EU Kommissionen godkendte ansøgningen i juli 2004. I forbindelse med gennemførsel af kommunalreformen føres projektet videre af Naturstyrelsen fra 1. januar 2007.

På denne side finder du et resume af LIFE projektet

Projektet

Projektets titel er "Regional Actions to Improve Nature in River Odense and Odense Fjord" – REGAIN. Målet med EU-projektet er at forbedre natur- og vandmiljøtilstanden i Odense Å og Odense Fjord, samt på de tilgrænsende engarealer. Dette sker ved blandt andet at lede vand fra oplandet ud over engarealerne for at øge omsætningen af de næringssalte, der føres med vandet. Dermed mindskes udledningen af næringssalte til Odense Å og Odense Fjord.

Målet er derigennem at forbedre bevaringsstatus for de naturtyper der allerede findes i området, og som er omfattet af beskyttelsen i Habitat direktivet. Endvidere er målet at de eksisterende områder udvides, og at nye opstår.

EU projektet bevirker, at de fysiske forhold på 12,2 km af Odense Å forbedres, samt at der genskabes 349 ha med enge, våde enge og oversvømmede arealer langs Odense Å. Ydermere forbedres plejen af 155 ha strandenge ved Odense Fjord. Området langs Odens Å ejes af 72 lodsejere, der alle er indforstået med, at mulighederne for at forbedre natur- og vandmiljøforholdene i området undersøges nærmere. I et samarbejde mellem Fyns Amt og Direktoratet for FødevareErhverv er lodsejernes ønsker til økonomisk erstatning i forbindelse med projektets gennemførsel kortlagt i perioden fra 2003 til 2005.

Når projektet er gennemført forventes det, at der efterhånden vil indfinde sig et mere varieret plante- og dyreliv i området omkring Odense Å og Odense Fjord og ikke mindst fuglelivet vil få gavn af projektet.

En væsentlig del af vådområderne vil desuden blive skabt på arealer, der i dag er landbrugsjord, så naturarealet samlet set bliver større.

Life projektet

Projektets budget

Projektet har et samlet budget på 53 mio. kr. EU bidrager med 14 mio. kr. og det resterende beløb finansieres af Naturstyrelsen.

Tidsplanen fastsætter, at EU-projektet forventes gennemført inden udgangen af 2009.

Beskyttet område

Odense Å er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde i form af EF-Habitatområde på hele strækningen fra Arreskov Sø og til udløbet i Odense Fjord.

Endvidere er flere områder langs Odense Å udpeget som EF-Habitatområder.

Odense Fjord er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde i form af EF-Habitatområde og EF-Fuglebeskyttelsesområde.

Baggrunden for disse udpegninger er, at Odense Å og områder langs denne samt Odense Fjord rummer en række meget bevaringsværdige naturtyper som for eksempel rigkær og sumpskov med el og ask. I Odense Å er den tykskallede malermusling genfundet, og den optræder på EF-Habitatdirektivets liste over dyr der kræver særlig beskyttelse. Det er blandt andet områdets unikke natur og tilstedeværelsen af Tykskallet malermusling, der har fået EU til at bevillige tilskuddet til projektet.

vedhæftede kort ses projektområdets afgrænsning langs Odense Å og de vigtigste tekniske ændringer der skal foretages.

Et resume (på engelsk og fransk) af REGAIN projektets ansøgning til EU kan hentes i pdf-format her.