Nyt landsplandirektiv skal sikre stilheden og det åbne landskab på Flyvestation Værløse

13-04-2008

Flyvestation Værløses store slette skal holdes åben og fri for veje og støjende friluftsanlæg. Det er hovedessensen i det landsplandirektiv for den tidligere flyvestation, som By- og Landskabsstyrelsen har sendt i offentlig høring i perioden 15. april – 11. juni 2008.

Flyvestationens store slette skal holdes åben og fri for veje og støjende friluftsanlæg. Det er hovedessensen i det landsplandirektiv for den tidligere flyvestation, som By- og Landskabsstyrelsen har sendt i offentlig høring i perioden 15. april – 11. juni 2008. Formålet er at sikre naturen og stilheden, der er af særlig værdi i et storbyområde.

  • Se materialet på Høringsportalen


Fingerplan 2007, der er den store samlede plan for udviklingen hovedstadsområdet indeholder også regler, der sikrer de grønne kiler mellem byfingrene mod byudvikling, men der er også bestemmelser, der kunne få negative konsekvenser for de særlige værdier på Flyvestation Værløse: Stilheden, slettens åbne karakter og det store sammenhængende landskab. Derfor indeholder forslaget til landsplandirektiv supplerende regler i forhold til Fin-gerplanen. Forslaget indeholder også en ændring af den grønne kiles afgrænsning, der bl.a. sikrer at de bevaringsværdige flyhangarer kommer til at udgøre en markant grænse mellem kile og by.

Det er en arbejdsgruppe bestående af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Furesø Kommune og By- og Landskabsstyrelsen er blevet enige om den nye afgrænsning og de overordnede regler, der skal gælde for kilen. Arbejdsgruppens arbejde ligger til grund for forslaget til landsplandirektiv.

Forslaget til landsplandirektiv er den overordnede ramme for den kommunale planlægning.
Furesø Kommune sender et forslag til kommuneplantillæg om Flyvestation Værløse i offentlig høring i samme periode som Miljøministeriet har forslag til landsplandirektiv i høring.

Yderligere oplysninger: Landskabsarkitekt Lone Jansson, 72 54 47 44