Ny vejledning om grødeskæring i vandløb

26-08-2008

Naturstyrelsen har udsendt en helt ny netbaseret vejledning om grødeskæring i vandløb. Vejledningen indeholder en række forslag til, hvordan grødeskæringen kan udformes og gennemføres, så den i højere grad er med til aktivt at opfylde målene for vandløbene.

By- og Landskabsstyrelsen har udsendt en helt ny netbaseret vejledning om grødeskæring i vandløb. Vejledningen indeholder en række forslag til, hvordan grødeskæringen kan udformes og gennemføres, så den i højere grad er med til aktivt at opfylde målene for vandløbene – både miljømæssigt og afvandingsmæssigt - på den måde kan vejledningen være med til at inspirere kommunernes arbejde med de danske vandløb.

Vejledningen opstiller blandt andet forslag til en strategi for, hvordan grødeskæringen kan omlægges og udføres mere miljøvenligt. Strategien er opdelt i 3 trin.

1. trin består i at få et overblik over regulativernes bestemmelser om grødeskæring og få afklaret om grødeskæringen udføres efter regulativets forskrifter. Indsamling af viden om den nuværende praksis for grødeskæring er derfor vigtig.

2. trin består i at få afklaret, om der forsat er et behov for grødeskæring af vandløbet, eller om grødeskæringen har en reel nyttevirkning i forhold til afvandingsinteresserne. På den baggrund kan man få udskilt de vandløb, hvor grødeskæringen kan bringes til ophør.

3. trin består i at foretage en kritisk vurdering af grødeskæringens miljøvenlighed i de vandløb, hvor fortsat grødeskæring skønnes nødvendig af hensyn til afvandingsbehovet. Ofte vil der være behov for en omlægning af praksis for grødeskæring med henblik på at opfylde den fastsatte målsætning for vandløbets natur- og miljøkvalitet.

Endvidere indeholder vejledningen konkrete beskrivelser af forskellige metoder til grødeskæring, herunder hvor og hvordan den kan udføres og en beskrivelse af forskellige metoders fordele og ulemper. Derudover beskriver vejledningen forskellige redskaber, som kan anvendes til grødeskæring.

Bag vejledningen ligger et meget omfattende faglig arbejde i rapporterne ”Udarbejdelse af vandløbsregulativer – erfaringsopsamling og ny viden” og ”Grødeskæring i vandløb – erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter”.