Havfugle sladrer om klimaet

19-08-2008

Fugles adfærdsændringer kan give os tidlige varsler om, hvad der sker med klimaet. De reagerer nemlig hurtigt, når temperaturen stiger. Således flyver nye arter ind sydfra, og yngleområder forskubber sig mod nord.

Fugles adfærdsændringer kan give os tidlige varsler om, hvad der sker med klimaet. De reagerer nemlig hurtigt, når temperaturen stiger. Således flyver nye arter ind sydfra, og yngleområder forskubber sig mod nord. Det fremgår af det seneste faktaark i serien Nordens Natur – Frem mod 2010 på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.

Faktaarket udgives sammen med Nordisk Ministerråd og samler eksisterende viden om nordens natur.

Sølvhejre og silkehejre er blandt de arter, som nu strejfer ind i Danmark sydfra som en reaktion på det varmere klima. Samtidig er andre traditionelle  vintergæster ved at forlade landet, fordi her bliver for varmt. Det gælder f.eks. den fiskespisende havfugl, riden, der yngler ved Bulbjerg på den jyske vestkyst:

”Man kan sige, at riderne sladrer om, at klimaet ændrer sig. Blandt andet på Færøerne har de ikke fået unger på vingerne i fem år i træk på grund af stigende temperaturer. Hvis det fortsætter sådan, vil denne og andre arter snart forsvinde fra fuglefjeldene i store dele af Norden,” forudser biolog Hans Skotte Møller fra By- og Landskabsstyrelsen.

Hovedårsagen til den manglende ynglesucces ser ud til at være, at ridernes vigtigste fødekilde, den lille fisk tobisen, forsvinder i takt med, at havtemperaturen i Nordsøen stiger. På den måde kommer fuglenes normale føde simpelt hen udenfor rækkevidde.

Forskning har vist, at selv små udsving i temperaturen er af betydning:
”Bare en enkelt grad kan være nok til at knække fødekæden. Det gør fuglene til på én gang meget følsomme og meget synlige indikatorer på, at der sker noget med klimaet, som vi ellers kunne have svært ved at få øje på.”

Europas fugle vil i gennemsnit flytte sig 550 kilometer mod nordøst i løbet af de næste ca. hundrede år, viser undersøgelser igangsat af det europæiske fugleatlas. I Danmark forventer forskerne, at 35 til 40 arter vil forsvinde over de næste 80 år, mens et tilsvarende antal nye vil melde deres ankomst sydfra.

Faktaarket beskriver også, hvordan vandstanden i havet forventes at stige med op til en halv meter inden 2100, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for de mange trækfugle, der er afhængige af de lavvandede kystområder med strandenge og vadeflader.

Link
Faktaark: Nordens natur - Fuglene reagerer på klimaforandringer
Biodiversitet på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside 
• Publikation fra Nordisk Råd om havfugle
Yderligere oplysninger:
Hans Skotte Møller: 7254-4858  email: