Gravlev Ådal får nu sin gamle natur tilbage

19-08-2008

Første skovlfuld jord er nu blevet taget til 2. etape af naturgenopretningen af Gravlev Ådal ved Rebild Bakker i Nordjylland.

Den første skovlfuld jord er nu blevet taget til 2. etape af naturgenopretningen af Gravlev Ådal ved Rebild Bakker i Nordjylland.

I den nu fredede ådal er målet at få genskabt gode naturforhold med snoede åløb, sø, eng og mose. Området, som har været drænet siden slutningen af 1800-tallet pga. landbrugsdrift, får herved en del af sit gamle udseende tilbage.

Genopretningsprojektet kommer til at omhandle følgende områder:

  • Tilbagelægning af Lindenborg Å til sit gamle forløb i den østlige ende af ådalen over mod Rebild Bakker.
  • Gravlev Sø gøres ca. 3 ha større mod syd.
  • Fjernelse af pilekrat og opsætning af hegn, således at kreaturer igen kan afgræsse ådalen og dermed yderligere fremme det åbne landskab og det fine planteliv med bl.a. orkidéer.
  • Genslyngning af kildevandløbene Egebæk og Gravlev Kildebæk på strækningen ud mod henholdsvis Lindenborg Å og Gravlev Sø.


”Jeg håber, at vi med tiltagene i Gravlev Ådal kan fremme områdets dyre- og planteliv samt mindske problemet med iltsvind i Lindenborg Å. For besøgende laver vi en trampesti med tilhørende broer, så man kan gå en rundtur i området. Ellers regner vi ikke med at lave nogle rekreative anlæg, men i stedet lade folk nyde naturen som den er,” siger forstfuldmægtig Søren Kjær fra Naturstyrelsen – Aalborg.

Genopretningsprojektet forventes at være færdigt til vinter, så det kan indvies til foråret.