Overvågningsdata kan bruges som klimaindikatorer

11-12-2008

Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer. Det er nu muligt at påvise forskellige ændringer i naturen, der skyldes global opvarmning. Denne form for viden om effekten af klimaændringerne vil fremover kunne give et værdifuldt input i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen for natur og miljø.

Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer. Det er nu muligt at påvise forskellige ændringer i naturen, der skyldes global opvarmning. Denne form for viden om effekten af klimaændringerne vil fremover kunne give et værdifuldt input i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen for natur og miljø.

Det fremgår af rapporten ”IGLOO – indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen,” der er udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsens Miljøcentre sammen med DMU/Århus Universitet, DHI og Orbicon A/S.

Havets temperatur og iltindhold samt vandstand og lagdeling af åer og søer har forskere fulgt i gennem årtier. IGLOO projektet har nu vist, at disse målinger, der er taget for at belyse udviklingen i natur- og miljøtilstanden, også kan belyse visse effekter af klimaændringer. Via store mængder af overvågningsdata har man fx kunnet vise, at temperaturen i de danske vandløb, søer, fjorde og indre farvande er steget med op til to grader (periode ?, gælder det alle medier ?), og at det har haft betydning for økosystemerne, fx i form af en tidligere opblomstring af alger i havet om foråret.

”Naturen påvirkes fra mange sider. Næringsstoffer, forurening og klima er eksempler. IGLOO- projektet gør os bedre i stand til at sige, hvilke effekter, der skyldes klimaforandringer. Dermed får vi bedre viden om dette og dermed bedre grundlag for at tilrettelægge miljø-og naturindsatsen,” fortæller projektleder Jens Würgler Hansen fra By- og Landskabsstyrelsens Miljøcenter i Ringkøbing.

Han peger samtidig på, at klimaet påvirker den danske natur i et komplekst samspil med andre faktorer, og at der derfor er brug for en nuanceret dokumentation. Projektet belyser en række muligheder i forhold til tilrettelæggelse af det nationale overvågningsprogram med henblik på yderligere at kunne belyse klimaeffekter i den danske natur. Det vil indgå i den videre tilrettelæggelse af det nationale overvågningsprogram.

De landsdækkende analyser, der ligger til grund for IGLOO projektet, er beregnet på data fra den regionale og nationale overvågning de seneste 20-90 år.

IGLOO er en sammenskrivning af Indikatorer for GLObale Klimaforandringer i Overvågningen.

Yderligere oplysninger
Projektleder Jens Würgler Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Vestjylland, 7254-8711, mobil: 22 88 53 23, -

Sekretariatsleder Bent Sørensen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøovervågningssekretariatet, 7254-4894, , vedrørende revision af overvågningsprogrammet.