Naturbeskyttelsesloven – lovforslag om ændringer i høring

08-02-2008

Lovforslaget har som formål at følge op på to åbningsskrivelser, som Danmark modtog i juli 2006 om gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

Lovforslaget har som formål at følge op på to åbningsskrivelser, som Danmark modtog i juli 2006 om gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Regeringen lovede i sit svar Kommissionen at fremsætte lovforslag, der supplerede gennemførelsen af direktiverne, i Folketingssamlingen 2007/2008.

Høringen løber frem til den 15. februar kl. 12.

Lovforslaget indeholder forslag til ændringer i primært naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven, men også enkelte ændringer i en række andre love.

Lovforslaget er af formel karakter. Fx er der forslag om at ændre en række bemyndigelsesbestemmelser fra ”ministeren kan fastsætte regler” til ”ministeren fastsætter regler”. Derved præciseres det, at myndighederne har en pligt til at overholde direktiverne og at sikre, at alle relevante projekter bliver konsekvensvurderet i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Lovforslaget indeholder i hovedtræk følgende:

  • Pligt til at udpege internationale naturbeskyttelsesområder.
  • ”Kan” bestemmelser laves om til ”skal” bestemmelser.
  • Formelle regler om fravigelse af artsbeskyttelse.
  • Pligt til artsbeskyttelse, hvis overvågningen viser det nødvendigt.
  • Generelle principper om bæredygtig jagt.

Lovforslaget indeholder ingen reelle ændringer af retstilstanden, idet myndighederne i forvejen har været forpligtet til at overholde direktiverne.

Det kan oplyses, at i Folketingsåret 2008/2009 forventer miljøministeren at fremsætte et lovforslag, der gennemfører habitatdirektivets artikel 12 om en streng beskyttelsesordning for nogle særlige dyre- og plantearter.

Link til høringsmaterialet