Ny rapport: Natur– og vanddirektivet spiller sammen

03-07-2008

Når vandplanerne føres ud i livet vil de ikke alene forbedre vandmiljøet, men samtidig bidrage til at nå de mål, der er formuleret i mange af naturplanerne. Det sker fordi så meget af den danske natur findes på våde arealer. Det viser en ny rapport som Orbicon har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen.

Når vandplanerne føres ud i livet vil de ikke alene forbedre vandmiljøet, men samtidig bidrage til at nå de mål, der er formuleret i mange af naturplanerne. Det sker fordi så meget af den danske natur findes på våde arealer. Det viser en ny rapport som Orbicon har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen. Rapporten er blevet til som en del af det omfattende arbejde med at forberede udsendelsen af de statslige vand- og naturplaner, der kommer i offentlig høring til december.

Der er nære bånd mellem vandet og den øvrige natur i Danmark. Faktisk er over 50% af plantearterne og hele 75% af dyrearterne i habitatområderne ”ferskvands-relaterede”. Det er baggrunden for, at gennemførelsen af vandrammedirektivet i form af de såkaldte vandplaner kan få en betydelig positiv effekt på de mål, der er opstillet i habtitatdirektivet. Det fremgår af rapporten: Synergi mellem vandrammedirektivet og habitatdirektivet, der er udarbejdet af Orbicon for By- og Landskabsstyrelsen.

Selvom indsatsen under vandrammedirektivet således kan bidrage til forbedre naturen i søer, moser og andre våde naturtyper, så er det ikke nok. Hvis de våde naturtyper skal trives, så vil det ofte kræve at der gøres en indsats i form af f.eks. naturpleje, vådere natur og forebyggelse mod invasive arter. Habitatdirektivet stiller nemlig ofte specifikke mål for vegetationens struktur og indholdet af arter.

”De to direktiver er meget forskellige og ingen af dem kan stå alene. Vi har f.eks. fem forskellige sø-typer i habitatdirektivet, som hver for sig stiller nogen særlige krav til arternes sammensætning og omgivelsernes fysiske struktur. Så detaljeret går Vandrammedirektivet slet ikke ned. Vandrammedirektivets fokus er på vandets indhold af forskellige stoffer, bl.a. næringsstoffer,” fortæller biolog Lars Dinesen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Link til rapporten
Link til Natura2000 på blst.dk

Kontakt: Kontorchef Flemming Nielsen, 7254 4822,