Fund af ukrudtsmidler i Nissum Fjord

28-07-2008

Ny metode har vist tilstedeværelse af 13 ukrudtsmidler og 7 nedbrydningsprodukter i Nissum Fjord. Man har længe vidst, at der generelt kan forventes at være herbicider i kystnære områder, men det er nyt, at man ved målinger har fundet disse stoffer i vandet i Nissum Fjord.

Ny metode har vist tilstedeværelse af 13 ukrudtsmidler og 7 nedbrydningsprodukter i Nissum Fjord. Man har længe vidst, at der generelt kan forventes at være herbicider i kystnære områder, men det er nyt, at man ved målinger har fundet disse stoffer i vandet i Nissum Fjord.

Fundet er gjort under afprøvning af en endnu ikke færdigudviklet målemetode, hvor man ikke kan være sikker på pålideligheden af de beregnede stofkoncentrationer. Alligevel er ét stof, diuron, på baggrund af beregninger skønnet at kunne forekomme i en koncentration, der i laboratorieforsøg kan nedsætte fotosyntesen i ålegræs.

Rapporten anfører, at det er landbrugets anvendelse af diuron, der giver ophav til de fundne koncentrationer. Der er imidlertid allerede truffet beslutning om, at salg og anvendelse af diuron som plantebeskyttelsesmiddel skal ophøre i 2008.

Diuron anvendes også som bundmaling til større skibe for at forhindre begroning, men har til små både været forbudt i Danmark siden 2003.
De nye fund passer ikke ind i det hidtidige billede af ukrudtsmidler i det marine miljø og de risikovurderinger, der ud fra andre målinger og modeller hidtil er anvendt, ligesom undersøgelsen ikke giver et klart svar på, om stofferne findes i mængder eller koncentrationer, der er problematiske for miljøet. Derfor har Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøcenter Vestjylland aftalt at drøfte, hvor vi samlet står vidensmæssigt, hvilke usikkerheder undersøgelsen har, og hvad resultaterne må give anledning til.

Det er Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, der har udført undersøgelsen i samarbejde med Miljøcenter Vestjylland, som også har finansieret studiet.

Kontakt

Vedrørende pesticider kontakt kontorchef Henrik Hagen Olesen, Miljøstyrelsen, tlf 72 54 43 69.

Vedr. selve undersøgelsen kontakt kontorchef Ellen Langfrits, Miljøcenter Vestjylland, tlf 72 54 87 24 eller mobil 22 87 11 20