Igen: Antallet af sæler stiger

19-07-2008

Det går fortsat den rigtige vej for de danske sæler. De seneste tal viser nemlig, at bestanden i 2007 nåede op på 12.450 spættede sæler – en stigning på 351 sammenlignet med året før. Det oplyser Naturstyrelsen, der har til opgave at understøtte og fremme sælernes levevilkår i de danske farvande.

Det går fortsat den rigtige vej for de danske sæler. De seneste tal viser nemlig, at bestanden i 2007 nåede op på 12.450 spættede sæler – en stigning på 351 sammenlignet med året før. Det oplyser Naturstyrelsen, der har til opgave at understøtte og fremme sælernes levevilkår i de danske farvande.

Dermed er den samlede bestand for spættede sæler oppe på samme niveau som før det seneste omfattende udbrud af den såkaldte sælpest, der fandt sted for seks år siden. Dengang skyllede der næsten dagligt døde sæler ind på strandene, og op mod 3.500 danske sæler mistede livet i forbindelse med den særlige epidemi.

"Det er det, jeg vil kalde en rigtig god nyhed. Det er glædeligt, at bestanden er kommet sig fuldstændigt. Det skete også i forbindelse med sælpesten i 1988. Vi kan jo så konstatere, at det også er lykkedes denne gang", fortæller skovfoged Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen, der har tallene fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Henrik Lykke Sørensen, der koordinerer styrelsens indsats for sæler, vurderer, at udviklingen er meget tilfredsstillende i forhold til kravene i EU’s habitatdirektiv samt en række internationale konventioner:

"Hvis man går 30 år tilbage i tiden, var vi helt nede på cirka 2.000 spættede sæler i de danske farvande. I 1977 indførte vi imidlertid forbud mod jagt på sælerne her i Danmark, og så har vi etableret en række reservater, hvor sælerne kan hvile og yngle. Vi kan jo se, at det alt sammen har haft sin effekt. Bestanden er blevet seksdoblet i løbet af 30 år".

Spættet sæl er den langt mest udbredte sælart i Danmark. Udover spættede sæler findes der også en lille bestand af gråsæler. De spættede sæler lever især i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet og i den sydøstlige del af landet. De forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde og uforstyrrede hvilepladser, f.eks. sandbanker, rev, holme og øer. Spættede sæler vejer som regel 80- 125 kg ., og har typisk en kropslængde på 1,5- 2,0 m .

  • Læs mere om Naturstyrelsens arbejde med sæler
  • Læs mere om spættede sæler her