Vejledning til Habitatbekendtgørelsen i høring

30-06-2008

Vejledningen, der i høring til 15. august, redegør for baggrunden og formålet med habitatbekendtgørelsen og dens regler. Vejledningen er suppleret med eksempler og henvisninger til relevante domstols- og enkelte klagenævnsafgørelser.

Vejledningen redegør for baggrunden og formålet med habitatbekendtgørelsen og dens regler. Vejledningen er suppleret med eksempler og henvisninger til relevante domstols- og enkelte klagenævnsafgørelser.

I forhold til tidligere habitatbekendtgørelser er der sket en række ændringer. Bl.a. er listen over omfattende tilladelses- og godkendelsesordninger udvidet. Der er også tilføjet retningsliner for administration af direktivets bestemmelser om generel beskyttelse af visse dyre og plantearter.

Vejledningen er relevant for alle, der træffer afgørelser efter de bestemmelser, som omfattes af Habitatbekendtgørelsen, dvs. i første række kommuner og statslige miljøcentre, men også regioner, statsskovdistrikter og centrale styrelser. Vejledningen har også relevans for erhvervsorganisationer, rådgivende virksomheder, grønne organisationer og borgere mv., der på forskellig vis beskæftiger sig med aktiviteter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter.

By- og Landskabsstyrelsen har d. 20. juni 2008 udsendt udkast til vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, den såkaldte ”Habitatbekendtgørelse” i høring.

Vejledningen skal erstatte ” Vejledning til Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) med afsnit om habitatdirektivets artikel 12 og 13” fra 2001.

Eventuelle kommentarer og bemærkninger til udkastet bedes fremsendt senest fredag d. 15. august 2008.