Høring af udkast til "Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller" med tilhørende vejledning

20-06-2008

By- og Landskabsstyrelsen har den 17. juni 2008 udsendt udkast til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller med tilhørendevejledning i høring.

By- og Landskabsstyrelsen har den 17. juni 2008 udsendt udkast til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller med tilhørendevejledning i høring. Cirkulæret og vejledning erstatter henholdsvis cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 og vejledning nr. 39 af 7. marts 2001.

Eventuelle kommentarer og bemærkninger til udkastet bedes fremsendt senest den 3. september 2008.

Høringssvar bedes sendt på mail til Obfuscated Email eller til By- og Landskabsstyrelsen København 53, 2100 København Ø.
En revision af cirkulæret er en konsekvens af den ændrede planlov i forbindelse med kommunalreformen. Der er samtidig indarbejdet en række ændringer som følge af udviklingen af møllestørrelser på op til 150 meter og de analyser af indpasning i landskabet, som blev foretaget i forbindelse med planlægningsudvalget for vindmøller på land.

Cirkulæret retter sig til kommunalbestyrelserne. Det fastholder princippet om, at udpegningen af vindmølleområder skal ske i den overordnede planlægning, det vil sige i kommuneplanens retningslinjedel.