Kommuneplanvejledningen er udkommet

23-05-2008

Den længe ventede – og meget efterspurgte – vejledning om kommuneplanlægning bliver den 23. maj offentliggjort på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.

Den længe ventede – og meget efterspurgte – vejledning om kommuneplanlægning bliver den 23. maj offentliggjort på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.

Vejledningen skal lette kommunernes arbejde med at lave juridisk holdbare kommuneplaner. Den er tænkt som et redskab i den daglige administration af lovens bestemmelser og af planerne.

Kommuneplanvejledningen indeholder:

- En gennemgang af planlovens bestemmelser om kommuneplaners bestanddele: hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og redegørelse.
- En gennemgang af lovens bestemmelser om revision og ændringer af kommuneplaner, herunder om planstrategi og kommuneplantillæg.
- Afsnit om kommuneplaners retsvirkning og gennemførelse, om klage og ekspropriation samt om reglerne om tilbageførsel af arealer til landzone.
- Et særligt afsnit om de overgangsregler, der gælder i tiden, indtil kommuneplanerne er opdateret, og retningslinjerne i ”Regionplan 2005” er ophævet.

Vejledningen erstatter alle de afsnit, der handler om kommuneplanlægning i ”Vejledning om Planloven”, som blev udsendt af Miljø- og Energiministeriet i 1996.

Kommuneplanvejledningen indeholder en systematisk gennemgang af lovens krav, baseret på lovbemærkninger, retspraksis og administrativ praksis, herunder ”Afgørelser og vejledende udtalelser” fra Planstyrelsen og afgørelser fra Naturklagenævnet.
Derved adskiller kommuneplanvejledningen sig fra ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009”, der blev udsendt af Miljøministeriet i 2006. Oversigten beskriver nemlig de interesser og hensyn, som stammer fra landspolitisk vedtagne beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, og lignende

Kommuneplanvejledningen findes i en printvenlig pdf-udgave med link til bl.a. de omtalte afgørelser fra Naturklagenævnet, afgørelser og vejledende udtalelser fra Planstyrelsen (udsendt fra 1986 til oktober 1992) samt til de mange forskellige love, bekendtgørelser mv., der er omtalt i vejledningen.