Naturbeskyttelsesloven bringes overens med EU–regler

27-03-2008

EU mener ikke at Danmark tilstrækkelig klart har gennemført naturdirektiverne i dansk lovgivning. EU har derimod ikke kritiseret den måde reglerne har fungeret på

EU mener ikke at Danmark tilstrækkelig klart har gennemført naturdirektiverne i dansk lovgivning. EU har derimod ikke kritiseret den måde reglerne har fungeret på. Men lovens bogstav står simpelthen ikke præcist nok i forhold til EU-reglerne. Derfor fremsætter miljøministeren den 27. marts forslag til en række ændringer af loven.
Lovforslaget er således af formel karakter og indeholder ingen reelle ændringer af retstilstanden, idet myndighederne i forvejen har været forpligtet til at overholde direktiverne. Fx indebærer lovforslaget at en række formuleringer ændres fra at ”ministeren kan fastsætte regler” til ”ministeren fastsætter regler”. Derved præciseres det, at myndighederne har en pligt til at overholde direktiverne og at sikre, at alle relevante projekter bliver konsekvensvurderet i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Hvis lovforslaget vedtages vil det fremover klart fremgå, hvilke pligter ministeren har efter habitat og fuglebeskyttelses-direktiverne. Hermed vil miljøministeren havde imødekommet den kritik – i form af to såkaldte åbningsskrivelser - som Europakommissionen kom med i juli 2006. Den gang gjorde kommissionen opmærksom på, at der skal etableres en præcis retlig ramme, som sikrer at de to direktiverne retligt og ikke blot faktisk anvendes fuldt ud.

Lovforslaget indeholder forslag til ændringer i primært naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven, men også enkelte ændringer i en række andre love.

I Folketingsåret 2008/2009 forventer miljøministeren at fremsætte et lovforslag, der gennemfører naturdirektivernes regler om en streng beskyttelsesordning for nogle særlige dyre- og plantearter.

Lovforslaget har været i høring. I denne periode har By- og Landskabsstyrelsen modtaget i alt 46 høringssvar, hvoraf 21 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget.

Lovforslaget førstebehandles den 8. april.

Du kan følge med i behandlingen af lovforslaget på Folketinget.dk
• Høringssvar og høringsnotat kan ses på borger.dk