Ny viden om naturen i habitatområderne

05-03-2008

Den officielle oversigt over naturen i habitatområderne, det såkaldte udpegningsgrundlag, bliver nu opdateret med ny viden fra den statslige naturovervågning og Natura2000-kortlægningen

Den officielle oversigt over naturen i habitatområderne, det såkaldte udpegningsgrundlag, bliver nu opdateret med ny viden fra den statslige naturovervågning og Natura 2000-kortlægningen efter miljømålsloven. Oversigten sendes samtidig i offentlig høring i 4 uger til den 4. april.

Link til høringsmaterialet

I Råbjerg Mile har man f.eks. fundet den sjældne sommerfugl hedepletvinge, mens man i habitatområdet i Store Vildmose har fået hede og egekrat på listen. Naturtyper der har været på stedet i mange år, men hvor opdateret viden har gjort det muligt at fastlægge forekomsten.

De nye informationer om naturen stammer fra overvågning og kortlægning af naturen i perioden 2004 til 2007. Hovedparten af oplysningerne stammer fra arbejdet med Natura 2000 kortlægning efter miljømålsloven. Detaljer om naturen i udpegningsgrundlaget kan ses på Danmarks Miljøportal under naturdata.

Link til Naturdata.dk
Link til basisanalyserne

På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside kan du læse om Natura 2000 og se habitatområdernes afgrænsning. Her findes også beskrivelser af de dyr, planter og naturtyper, der skal tages specielt hensyn til i habitatområderne.

Natura 2000 på blst.dk

Lodsejere med arealer i habitatområderne fik i 2004-2006 besked og tilbud om at være med, før kortlægningen af naturen blev gennemført på deres ejendom. Efterfølgende har resultaterne været i et halvt års idefase-høring fra 22/6 til 22/12 2007 som en del af arbejdet med at gennemføre miljømålsloven og udarbejde Natura 2000 planer. Som en del af høringsmaterialet var der et specielt afsnit om de nyfundne arter og naturtyper.

På baggrund af ovenstående og input i idefasen omfatter den reviderede liste i alt ca. 800 nye fund af arter og naturtyper. Det betyder, at myndighederne vil indarbejde disse naturkvaliteter i de kommende Natura 2000 planer.

I forbindelse med projekter og planer, som kræver myndighedstilladelse, og som kan påvirke et habitatområde, vil der blive lidt større arbejde med konsekvensvurderingen, og der kan blive lidt flere restriktioner, i lyset af at vurderingen skal foretages i forhold til et forøget udpegningsgrundlag.

Mere om vand- og naturplaner