Skal du regulere råger? Husk der er kommet nye regler

14-03-2008

En ny vildtskadebekendtgørelse fastslår, at der skal søges om tilladelse hos Naturstyrelsen før der skydes råger

En ny vildtskadebekendtgørelse fastslår, at der skal søges om tilladelse før der skydes råger. Der skal både søges om tilladelse til regulering af rågeunger i perioden 1. maj til 15. juni og til regulering inden fuglene bygger reder og lægger æg. Der skal søges om tilladelse hos Naturstyrelsen.

Tidligere var det sådan, at der uden tilladelse kunne reguleres rågeunger udenfor reden, hvis blot det foregik i perioden fra 1. maj til 15. juni. Men de nye regler har altså ændret det.

Fremover vil Naturstyrelsen kun kunne give tilladelse til regulering af råger og dens unger, hvis det er i overensstemmelse med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. I praksis kommer det til at betyde at før Naturstyrelsen giver en tilladelse, skal det vurderes om der er alternativer til at skyde fuglene, for eksempel bortskræmning. Styrelsen skal også vurdere om de gener som rågerne medfører, er så store at det er nødvendigt at give tilladelse til regulering. Et eksempel er støjgener fra råger i boligområder, hvor det skal vurderes om støjen medfører så mange gener for naboerne, at regulering er nødvendig.

Der skal søges om tilladelse hos Naturstyrelsens lokale enheder.

Søg om tilladelse til at regulere skadevoldende vildt