Nemt i gang med ny landskabsmetode

14-10-2008

Fremover bliver det lettere for kommunerne at tænke landskabet med i planlægningen, så fx byudvidelser, store kornsiloer eller gylletanke kan placeres, hvor de generer landskabsoplevelsen mindst muligt.

Fremover bliver det lettere for kommunerne at tænke landskabet med i planlægningen, så fx byudvidelser, store kornsiloer eller gylletanke kan placeres, hvor de generer landskabsoplevelsen mindst muligt. Det forventer By- og Landskabsstyrelsen, der nu udgiver en kortfattet introduktion og et overskueligt eksempel på anvendelsen af Landskabskaraktermetoden.

Den nye udgivelse er et supplement til den første mere omfattende gennemgang af landskabskaraktermetoden, der udkom i maj 2007.

Publikationen indledes med et overblik over metoden, men er derudover udformet som et eksempel, der kort og overskueligt viser, hvordan Landskabsmetoden kan anvendes i forbindelse med en byudvidelse. Læseren får præsenteret de mulige byudvidelser i forhold til de landskabskarakterområder, der omgiver byen. Eksemplet munder ud i et bud på en foretrukket landskabsmæssig placering af byudvidelsen og på de retningslinjer og rammer, som kan indarbejdes i kommuneplanen i overensstemmelse med landskabets karakter.

Et lidt bredere sigte med publikationen er at vise, at landskabskaraktermetoden også kan bruges ved helt lokale anlæg og i aktuelle planlægningssammenhænge og altså ikke behøver at omfatte en hel kommune eller meget store dele deraf.

Landskabskaraktermetoden og byudvikling udkommer som den anden udgivelse i By- og Landskabsstyrelsens elektroniske samlemappe, APROPOS, som bringer målrettet oplysning til kommunerne om planlægning i det åbne land.

Af planloven fremgår det, at kommuneplaner skal indeholde ”en sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større sammenhængende landskaber.”


Yderligere oplysninger:
Arkitekt David Trier Frederiksen, 72 54 48 12, Obfuscated Email
Arkitekt Anette Ginsbak, 72 54 47 94, Obfuscated Email