Ny beskyttelse til havets marsvin og boblende rev

22-10-2008

12 havområder får ny status som habitatområder og 9 habitatområder på havet udvides. Det vil blandt andet komme den lille hval, marsvinet, til gode. Og det vil beskytte de enestående boblerev, der bobler i danske farvande og skaber grundlag for et rigt dyre- og planteliv.

12 havområder får ny status som habitatområder og 9 habitatområder på havet udvides. Det vil blandt andet komme den lille hval, marsvinet, til gode. Og det vil beskytte de enestående boblerev, der bobler i danske farvande og skaber grundlag for et rigt dyre- og planteliv.

Det foreslår miljøminister Troels Lund Poulsen i et udspil, som By- og Landskabsstyrelsen nu sender i offentlig høring.

Forslaget rummer en udvidelse af de internationale beskyttelsesområder med ca. 8200 km2 af det danske hav. Hvis forslaget gennemføres vil godt 17 pct. at Danmarks hav være omfattet af særlige beskyttelsesforpligtigelser.

Beskyttelsen indebærer bl.a., at man ikke kan lægge planer eller udføre projekter i områderne uden, at det skal konsekvensvurderes for påvirkning på arter og naturtyper. Det skal kunne dokumenteres, at der ikke sker skade på områderne.

Udpegningerne er koncentreret omkring Nordsøen samt yngel og opvækstområder for marsvin i danske farvande. Udpegningen af beskyttelsesområderne for marsvin sker, fordi man inden for de seneste år har fået tilstrækkelig viden om, hvilke arealer der er vigtigst for dem. Det gælder havet vest for Skagens Gren, sydvest for Horns Rev samt bælterne.

De nye naturområder på havet kommer navnlig i Nordsøen, hvor man – ud over områderne til marsvin - har udpeget områder med artsrige stenrev og værdifulde sandbanker. I de indre farvande betyder forslaget navnlig, at eksisterende områder udvides eller forbindes bedre. Således skabes der bl.a. sammenhæng mellem tre eksisterende naturområder ved Sejers Flak vest for Djursland (stenrev), og ved Hirsholmene ud for Frederikshavn udvides et område, så det kommer til at omfatte flere af de spektakulære boblerev. I alt 9 områder foreslås udvidet.

Udover udpegningen af nye habitatområder sker der samtidig en opdatering af udpegningsgrundlaget i de eksisterende habitatområder på havet.

- Her findes også beskrivelser af de dyr, planter og naturtyper, der skal tages specielt hensyn til i habitatområderne.

Det opdaterede udpegningsgrundlag vil indgå i de kommende statslige Natura2000 planer, som sendes i 6 måneders høring i 1. halvår 2009.

Yderligere oplysninger:
Biolog Gitte Larsen, tlf: 40832422 / 72544844