Naturstyrelsen ændrer profil

16-09-2008

Naturstyrelsen har de seneste knap ti år gennemgået en modernisering fra traditionel skovdrift til en styrelse med naturgenopretning og oplevelser til borgerne som hovedopgaver. Det har bl.a. betydet, at langt den største del af de danske statsskove nu drives naturnært, hvor skovene populært sagt ’planter sig selv’. Det er en langt mindre arbejdskrævende produktionsform, samtidig med at der sker en forsat øget mekanisering af skovdriften. Skoven får altså i stort omfang lov til at udvikle sig langt mere ”vildt” end før.

Naturstyrelsen har de seneste knap ti år gennemgået en modernisering fra traditionel skovdrift til en styrelse med naturgenopretning og oplevelser til borgerne som hovedopgaver. Det har bl.a. betydet, at langt den største del af de danske statsskove nu drives naturnært, hvor skovene populært sagt ’planter sig selv’. Det er en langt mindre arbejdskrævende produktionsform, samtidig med at der sker en forsat øget mekanisering af skovdriften. Skoven får altså i stort omfang lov til at udvikle sig langt mere ”vildt” end før.

Ændringerne har medført, at Naturstyrelsen ikke skal bruge helt så mange skovarbejdere længere. Mange er allerede blevet efteruddannet til at løse de nye typer af opgaver, som Naturstyrelsen har fået i de senere år, men det betyder desværre også, at Naturstyrelsen nu, for yderligere at styrke udviklingen, står overfor at skulle afskedige eller flytte nogle af de skovarbejdere, der tidligere har haft deres hovedopgave inden for skovdriften.

Naturstyrelsens direktion har derfor besluttet, at der skal nedlægges 56 skovarbejderstillinger. 10 af de berørte skovarbejdere søges omplaceret til nye opgaver andre steder end dér, hvor de arbejder i dag. Desuden ansættes 15-25 nye naturmedarbejdere, der først og fremmest skal stå for de store naturgenopretningsprojekter, som gennemføres i de kommende år. Nogle af de nye medarbejdere vil også få til opgave at udvikle nye friluftstilbud i naturen – ikke mindst for at efterkomme den stadig stigende efterspørgsel på vandre- og løberuter samt anden aktiv brug af naturen tæt på byområderne.

"Naturstyrelsens hovedopgave er at skabe ny natur, passe på den natur vi har og give borgerne muligheder for at bruge naturen som et aktivt fritidstilbud", siger direktør Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen.

"Vi har i de seneste år gennemført en række naturgenopretningsprojekter samtidig med, at der så godt som dagligt udvikles nye friluftsfaciliteter på statens arealer. Det er en udvikling, der fortsætter, bl.a. understøttet af regeringens beslutning om at gennemføre en omfattende naturplan og afsætte endnu en milliard til genopretning af Danmarks natur samt ønsket om større mulighed for adgang til naturen," siger Hans Henrik Christensen.

Samtidig med at Naturstyrelsen sætter ressourcer ind på naturgenopretning og friluftstilbud vil den fortsatte udvikling fra traditionel skovdrift til naturnær skovdrift fortsætte, ligesom mekaniseringen ikke er sat i stå. Mange af de tilbageværende 375 skovarbejdere vil derfor få tilbudt efteruddannelse, så de bliver endnu bedre rustede til de nye opgaver med at skabe naturoplevelser til borgerne. De seneste års undersøgelser viser, at to ud af hver tre danskere bruger naturen mindst en gang om måneden.