Nyt program for miljøovervågning

25-09-2008

Danmark overvåger naturen, vandmiljøet og luften mere detaljeret end de fleste andre lande. Men behovene for, hvad der skal overvåges, skifter, og derfor bliver det statslige overvågningsprogram revideret hvert sjette år.

Danmark overvåger naturen, vandmiljøet og luften mere detaljeret end de fleste andre lande. Men behovene for, hvad der skal overvåges, skifter, og derfor bliver det statslige overvågningsprogram revideret hvert sjette år.

By- og Landskabsstyrelsenhar ansvaret for overvågningen af Danmarks natur og miljø og har nu sat den proces i gang, som skal ende med et nyt overvågningsprogram fra 2010.

Overvågning består kort fortalt af registreringer og målinger til lands, vands og i luften, som ”tager temperaturen” på miljøet og dets naturindhold. Eksempelvis optælling af flagermus og gråsæler, en lang række fuglearter, antallet af planter inden for et givet areal, kvælstofnedfald fra luften over sarte naturtyper som fx heder, partikelforurening i storbyer, iltsvind i havet, sigtedybder for algegrønt søvand, forurening med miljøfremmede stoffer og tungmetaller i grundvand osv.

”Første skridt i udarbejdelsen af det nye program er, at vi skal have opdateret over statens behov, og det regner vi med at få i løbet af efteråret 2008. Derefter opdaterer vi det eksisterende overvågningsprogram til at opfylde de nye behov ,” siger sekretariatsleder iBy- og Landskabsstyrelsen, Bent Sørensen.

Statens behov vil bla. være at opfylde EU's habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Det gælder meget konkret de nye vand- og Natura2000-planer, hvor staten må have data for at se, hvad tilstanden er. Målet er jo god tilstand i vandmiljøet og gunstig bevaringsstatus i Natura2000-områderne ud fra bestemte definitioner” , siger Bent Sørensen.

Det er imidlertid ikke kun staten, der har behov for natur- og miljøovervågning. Det har også kommunerne, regionerne, landbruget, natur- og miljøorganisationer og virksomheder. Disse institutioner vil kunne trække på data fra statens overvågningsprogram, da de indsamlede data er offentligt tilgængelige via Danmarks Miljøportal – den fællesoffentlige hjemmeside mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og staten.

Der bliver dialog blandt alle interesserede i overvågningen ved flere lejligheder - ved en konference for alle interessenter i efteråret 2008, ved høringerne om vand- og naturplaner i 2009 og endelig ved høringen om selve overvågningsprogrammet, der vil finde sted i efteråret 2009.

Mere om Miljøministeriets overvågningsprogram 2010 .

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Bent Sørensen, telefon 72 54 48 94.